Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

tornen - (losgaan van naaisel)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

tornen ww. ‘naden losmaken’
Mnl. -ternen, -tornen in opternen ‘lostornen’ in ende ternen zine mauwen op ‘en tornen zijn mouwen los’ [begin 15e eeuw; MNW], onttornen ‘naaisel losmaken’ [1454-73; MNW]; vnnl. tornen ‘trekken’ Hy tornde my den arm ‘hij trok aan mijn arm’ [1612; iWNT], ‘naden losmaken’ [1691; iWNT]; nnl. overdrachtelijk ‘verandering aanbrengen’ in Geen volken der aarde ... tornden oit aan 't stuk van hunne vryheid (t.w. die der Batavieren) ‘geen volk ter aarde probeerde hen ooit op het punt van hun vrijheid te beperken’ [1726; iWNT].
Met r-metathese (als in → kerst) ontstaan uit mnl. trennen ‘losmaken’, dat eenmalig is geattesteerd in Die ... Onderlinghe hadden ghetrent ‘die zich van elkaar hadden verwijderd’ [1390-1410; MNW-R].
Ohd. trennen ‘losmaken’ (nhd. trennen ‘scheiden, losmaken’); < pgm. *tranjan-. Causatief bij het sterke werkwoord *trinnan- ‘scheiden’, zoals in ohd. in(t)trinnan ‘vluchten, zich afscheiden’, en waarbij ook het bn. abtrünnig ‘afvallig’ behoort.
Vermoedelijk is trinnan ‘scheiden’ in het continentaal West-Germaans geabstraheerd door verkeerde woordscheiding van de afleiding intrinnan ‘vluchten’ als int-trinnan ‘zich afscheiden’ in plaats van int-rinnan ‘ontkomen’ bij het sterke werkwoord pgm. *rinnan- ‘gaan, stromen’, zie → geronnen en → rennen (Praust 2000).
In de betekenis ‘naden losmaken’ is de samenstelling lostornen gebruikelijker. Het simplex tornen is echter wel zeer frequent in de uitdrukking ergens niet aan tornen ‘het onveranderd laten’.
Lit.: K. Praust (2000), Studien zum indogermanischen Verbum, Münster, p. 65 en 120-123

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

tarnen* [losmaken (van steken)] {1657} nevenvorm van tornen2.

tornen2* [losgaan van naaisel] {alleen in samenstellingen gevonden, vgl. aftornen 1450} met metathesis van r, naast middelnederlands optrennen [opternen], middelhoogduits trennen [splijten], van dezelfde stam als teren.

P.H. Schröder (1980), Van Aalmoes tot Zwijntjesjager, Baarn

tornen

De gewone betekenis van tornen is: de naden losmaken. Ook tarnen komt voor, maar alleen in deze letterlijke zin. Het woord is verwant met het Duitse trennen: scheiden, splitsen. De oudste betekenis waarin tornen is opgetekend, luidt: weglopen uit de dienst, wat wij nu drossen noemen. Ook voor: afvallig worden van het geloof werd tornen gebruikt en het Duits kent nog het woord abtrünnig: afvallig van, ontrouw aan. In figuurlijke zin wordt tornen nog gebruikt voor: ergens verandering in aanbrengen. Men zegt: daar valt niet aan te tornen. In de 17e eeuw kwam tornen voor in de betekenis: achternazitten. Iemand naer ’t gat tornen wilde zeggen: iemand op de huid zitten, iemand achtervolgen. De grammatica maakt onderscheid tussen het zwakke achternazetten: snel volgen en het sterke achternazitten: controleren, nagaan.

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

tornen ww., met bijvorm tarnen (zie voor de verdeling der vormen vdBerg Oude tegenstellingen enz. 1938, 81-83), mnl. onttornen, Teuth opternen te vergelijken met ohd. in(t)trinnan ‘zich afscheiden, weglopenʼ, waarnaast een caus. ohd. entrennen (mhd. nhd. tren­nen), vgl. mnl. trennen ‘onenigheid hebbenʼ < germ. *trannjan. Verder behoren hiertoe ohd. anttrunno ‘vluchtelingʼ, trennila ‘kogelʼ (eig. ‘afgespleten stukʼ), dial trinna ‘gespleten heiningpaalʼ. — Van de idg. wt. *der ‘splijtenʼ, waarvoor zie: teren 1.

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

tornen ww., bijvorm (niet alg.-ndl.) tarnen, mnl. in ont-, op-tornen, Teuth. ont-, op-ternen. Met ar, er, or door metathesis uit re (ri) vóór dentaal, (vgl. bord, barsten, persen). De o-vorm heeft zich buiten zijn oorspr. gebied verbreid, zoo komt hij bijv. op de Veluwe voor, waar *tarnen klankwettig zou zijn. = mhd. (nhd.) trennen “splijten, scheiden, van elkaar halen” (ohd. in samenst.), het causativum bij ohd. in(t)-trinnan “zich afscheiden, wegloopen”, waarmee het intr. tornen identisch kan zijn; met ablaut ohd. antrunneo m. “vluchteling, weglooper”, abatrunni, -ig “zich afscheidend, afvallig” (nhd. abtrünnig). Germ. trinn- kan op idg. dre-n-w- teruggaan en verwant zijn met teren I: voor de formatie vgl. bij branden. Een verlengde basis dre-u- wordt ook voor ohd. zittaroh (nhd. dial. zittaroch) m., ags. tëter m. (eng. tetter), kymr. tarwyden, lat. derbita, lit. dedervinė̃, oi. dardū́-, dadrú- “huiduitslag” (e.dgl. bett.) aangenomen. Ndl. tornen zou ook = got. (af-)taúrnan “(af-)scheuren” (intr.) kunnen zijn, dat met teren I in ablaut staat; maar aangezien dit overigens niet in ’t Wgerm. voorkomt en ’t Ndl. ook ander dan o-vocalisme kent, is dat niet wsch.

J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

tornen, tarnen o.w., Mnl. tornen, tarnen en ternen + Hgd. trennen: oorspr. onbek., misschien een uitbreiding van den wortel van teren.

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

F. Debrabandere (2011), Limburgs etymologisch woordenboek: de herkomst van de woorden uit beide Limburgen, Zwolle

taren, ww.: tornen, lostornen, rukkend scheuren. Mnl. ter(r)en ‘verteren, vernielen’. Os. terian, Mnd., Ndd. teren, Ohd. zerren, Mhd. zern ‘scheuren’, Mdd. zarren, D. zerren ‘rukken’ naast zehren ‘teren’, Ofri. ur-tera, Oe. teran, E. to tear, Got. gatairan, Gr. derein ‘villen’. Idg. wortel *der(ə)-, *drê- ‘afscheiden, splijten’.

F. Debrabandere (2010), Brabants etymologisch woordenboek: de herkomst van de woordenschat van Antwerpen, Brussel, Noord-Brabant en Vlaams-Brabant, Zwolle

tarren 2, taren, ww.: tornen, lostornen; villen. Ook Waaslands teren, tarren. Tarren door er/ar-wisseling naast terren, door assimilatie rn > rr uit ternen, door metathesis uit trennen. Hoeufft vermeldt nog de Bredase vormen met n : tarnen, ternen. Mnl. optrennen, opternen, ontternen. Vnnl. trennen ‘scheiden’. Mhd., D. trennen ‘scheiden’. Vgl. Got. aftaurnan ‘afscheuren’. Afl. bij dezelfde wortel als teren. Een andere mogelijkheid is trouwens Mnl. ter(r)en ‘verteren, vernielen’. Os. terian, Mnd., Ndd. teren, Ohd. zerren, Mhd. zern ‘scheuren’, Mdd. zarren, D. zerren ‘rukken’ naast zehren ‘teren’, Ofri. ur-tera, Oe. teran, E. to tear, Got. gatairan, Gr. derein ‘villen’. Idg. wortel *der(ə)-, *drê- ‘afscheiden, splijten’. Samenst. lostarren ‘lostornen’.

F. Debrabandere (2007), Zeeuws etymologisch woordenboek: de herkomst van de Zeeuwse woorden, Amsterdam

torren ww.: stoten (met de horens). Vgl. in het Land van Waas torren ‘hameren, kloppen, slaan’. Wellicht door assimilatie rn > rr uit tornen ‘trekken, rukken’?

ternen, tarnen ww.: tornen, lostornen. Mnl. opternen, optrennen ‘opentornen’, aftornen ‘naden losmaken’. Met metathesis naast Vnnl. trennen ‘scheiden’, D. trennen ‘scheiden’. Causatief naast Ohd. in(t)trinnan ‘vluchtend ontkomen’, Mhd. trinnen ‘weggaan’. Idg. *drenṷô-, *drnṷô-, met nasaalinfix uit Idg. *der(ǝ), *drê- ‘afscheiden, splijten’. Op de laatste wortel zonder n-infix gaan terug: Ovl. (Waasland) teren, tarren ‘tornen’, Mnl. ter(r)en ‘verteren, vernielen’. Os. terian, Mnd., Ndd. teren, Ohd. zerren, Mhd. zern ‘scheuren’, Mdd. zarren, D. zerren ‘rukken’ naast zehren ‘teren’, Ofri. ur-tera, Oe. teran, E. to tear, Got. gatairan, Gr. derein ‘villen’. Samenst. lostarren, losternen, losteren.

F. Debrabandere (2005), Oost-Vlaams en Zeeuws-Vlaams etymologisch woordenboek: de herkomst van de Oost- en Zeeuws-Vlaamse woorden, Amsterdam

teren, tarren (W), ww.: tornen. Mnl. ter(r)en 'verteren, vernielen'. Os. terian, Mnd., Ndd. teren, Ohd. zerren, Mhd. zern 'scheuren', Mdd. zarren, D. zerren 'rukken' naast zehren 'teren', Ofri. ur-tera, Oe. teran, E. to tear, Got. gatairan, Gr. derein 'villen'. Idg. wortel *der(ǝ)-, *drê- 'afscheiden, splijten'. Samenst. lostarren.

ternen, tarnen (A), ww.: tornen, lostornen. Ternen door metathesis uit trennen. Mnl. optrennen, opternen, Vnnl. trennen 'scheiden'. Mhd., D. trennen 'scheiden'. Vgl. Got. aftaurnan 'afscheuren'. Afl. bij dezelfde wortel als teren. De vraag is zelfs of het door Ghijsen opgevoerde woord ternen niet veeleer teren is, want zij geeft als uitspraak voor Axel: tèren.

torren (W), ww.: hameren, kloppen, slaan. Wellicht door assimilatie rn > rr uit tornen 'trekken, rukken'?

G.J. van Wyk (2003), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Stellenbosch

torring ww.
1. Nate losmaak. 2. Kwel, lastig val, pla. 3. Verander, wysig.
In bet. 1 en 3 uit Ndl. torren (al Mnl. in bet. 1, 1726 in bet. 3). In bet. 2 uit verouderde Ndl. torren (1561). Die alg. Ndl. vorm is tornen. In Mnl. kom dit alleen voor in afleidings met af- en ont-. Tornen het deur metatesis ontstaan uit trennen.

A.A. Weijnen (2003), Etymologisch dialectwoordenboek, Den Haag

taren, taeren afhuiden (Brabant), rukkend scheuren (Belgisch-Limburg) (Brabant, Belgisch-Limburg). = mnl. terren ‘plagen’ = hgd. zerren ‘trekken’ = meng. terren ‘prikkelen’. ~ nl. verteren. ~ oind. dar- ‘splijten’.
WBD II afl l, 28, Bernaerts 117 (andere etym.), Kluge 877.

S.P.E. Boshoff en G.S. Nienaber (1967), Afrikaanse etimologieë, Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns

torring: naaisels losmaak; kwel; peuter; Ndl. tornen/torren (Mnl. o.a. ternen), deur metat. uit Hd. en Mnl. trennen, “skei”, hoofs. Germ.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

tornen ‘losgaan van naaisel’ -> Papiaments tòrnu (ouder: torn) ‘lostornen’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

tornen* losgaan van naaisel 1450 [MNW]

Overige werken

Julius Pokorny (1959), Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch, Bern.

4. der-, schwere Basis derǝ-, drē- ‘schinden, die Haut abziehen, abspalten, spalten’

ai. dar- ‘bersten machen, spalten, sprengen’, Präs. der leichten Basis dárṣ̌i, adar, dárt, n-Präs. der schweren Basis dr̥ṇā́ti ‘zerspringt, birst’, Opt. dr̥ṇīyā́t, Perf. dadā́ra, Partiz. dr̥ṭa-, von der schweren Basis dīrṇá-, Kaus. dā̆rayati, Intens. dardirat, dárdarti (vgl. av. darǝdar- ‘spalten’; čech. drdám, drdati ‘rupfen, abrupfen’), dardarīti ‘zerspaltet’, dara-ḥ m., darī f. ‘Loch in der Erde, Höhle’ (: gr. δορός ‘Schlauch’, lett. nuõdaras ‘Abfall von Bast’, ksl. razdorъ), dŕ̥ṭi-ḥ m. ‘Balg, Schlauch’ (= gr. δάρσις, got. gataúrþs, russ. dertь), darmán- m. ‘Zerbrecher’ (: gr. δέρμα n.), woneben von der schweren Basis dárīman- ‘Zerstörung’; -dāri- ‘zerspaltend’ (= gr. δῆρις), dāra- m. ‘Riß, Spalte, Loch’, dāraka- ‘zerreißend, zerspaltend’, darī- in dardarī-ti, darī-man- mit ī für i = ǝ (vgl. Wackernagel Ai. Gr. 1 20), kaum nach Persson Beitr. 779 von der i-Basis; npers. Inf. dirīδan, darīδan, jüd.-pers. darīn-išn;
av. darǝdar- (s. oben) ‘spalten’, Inf. dǝrǝnąm (: ai. dr̥ṇā́ti), Iter. dāraya-, Partiz. dǝrǝtō (= ai. dr̥tá-);
arm. teṙem ‘häute ab, schinde, mache schwielig’ (wegen wohl zur Wzf. *der-s-, Persson Beitr. 779 Anm. 1); unsicher arm. tar ‘fremd(es Land)’, tara- ‘außer, ohne, fern’, taray Aor. ‘nahm Reißaus’ (Persson Beitr. 778 a 2);
gr. δέρω ‘häute ab, schinde’, i̯o-Präs. δείρω ds. (wie lit. derù neben diriù), Aor. Pass. ἐδάρην, Partiz. δρατός, δαρτός (= ai. dr̥tá-); δορός ‘Schlauch’ (= ai. dara-, lett. nuõ-daras); δάρσις ‘das Abhäuten’ (= ai. dŕ̥ti-), woneben mit (geneuerter) Hochstufe att. δέρρις, -εως ‘Haut, ledernes Kleid, Decke’; *δέρτρον, diss. δέτρον ‘Haut im Körperinnern’; δέρας, -ατος n. ‘Fell’ (schwere Basis?), δέρος n., δέρμα n., δορά ‘Fell’; dehnstufig δῆρις, -ιος (poet.) ‘Streit, Kampf’(= ai. -dāri-); hierher wohl auch δαρ-δαίνω ‘beschmutze’ statt *δαρ-δαίρω (: ai. dár-dar-ti)?
cymr. corn. bret. darn ‘Stück, Teil’ (= ai. dīrṇá-);
got. dis-taíran (= gr. δέρω) ‘auseinanderreißen’, ga-taíran ‘zerreißen, zerstören’, ags. teran ‘zerreißen’, ahd. zeran, fir-zeran ‘zerreißen, zerstören’; mhd. (ver)zern, nhd. (ver)zehren ‘verzehren, verbrauchen’, mengl., mnd. terren ‘zanken’, ndd. terren, tarren ‘reizen, necken’, ahd. zerren ‘zerren’; got. intrans. dis-, ga-taúrnan ‘zerreißen’ (: ai. dr̥ṇā́ti), holl. tornen ‘sich auftrennen’, vgl. nominal ags. as. torn, ahd. zorn ‘Zorn, Streit, heftiger Unwille’ und in ursprünglichster Bed. holl. torn ‘Spaltung, Scheidung’ (= ai. dīrṇá-, cymr. darn; auch ai. dīrṇá- heißt außer ‘gespalten’ auch ‘verwirrt, in Verzweiflung befindlich’); woneben hochstufig anord. tjǫrn f. (*dernā), tjarn n. (*dernom) ‘kleiner See’, ursprgl. wohl ‘Wasserloch’ (vgl. ai. dara-, darī ‘Loch in der Erde’); zu ga-taúrnan trat kausatives (iteratives) gatarnjan ‘berauben’ (aber ahd. uozurnen ‘verachten’ ist Denom. von *uo-zorn); got. gataúra m. ‘Riß’, gataúrþs f. ‘Zerstörung’ (= ai. dr̥ti-, gr. δάρσις); anord. torð- in Kompositis, ags. tord n. ‘Kot’ (*dr̥-tóm ‘Abscheidung’, vgl. lett. dìrstu, dìrst ‘cacare’, dir̃sa ‘der Hintere’, Mühlenbach-Endzelin I 470, und von einer Gutturalerweiterung mhd. zurch, zürch m. ‘Tierexkremente’);
daneben von der schweren Basis anord. trōð n. ‘Latten, Unterlage aus Stangen’ (*drō-to-m), mhd. truoder f. ‘Latte, Stange, daraus gefertigtes Gestell’; ahd. trā̆da ‘Franse’ (nhd. Troddel), mhd. trōdel (für *trādel) ‘Holzfiber’;
eigentlich zu der-(e)u- (s. unten) mit Nasalinfix gehören *dr̥-nu̯-ō in mhd. trünne f. ‘laufende Schar, Zug, Schwarm; Woge’, ahd. abe-trunnig, ab-trunne ‘abtrünnig’, ant-trunno ‘Flüchtling’, und *dren-u̯ō in trinnan ‘sich absondern’, mhd. trinnen, trann ‘sich trennen von, fortlaufen’, nhd. entrinnen (*ent-trinnen), Kaus. germ. *tranni̯an in mhd. trennen ‘schneiden’, nhd. trennen, holl. (mit Umstellung) tarnen, tornen ‘trennen’ (letztere jedenfalls unmittelbarer aus *der- ‘spalten’ zu gewinnen; das nn von germ. *trennan aus -nu̯-); sicher hierher schwed. mdartl. trinna, trenta ‘gespaltener Zaunständer’, ferner mit der Bed. ‘abgespaltenes Stammstück als Scheibe, Rad’ ahd. trennila ‘Kugel’, trennilōn ‘rollen’, mnd. trint, trent ‘kreisrund’, trent m. ‘Rundung, ringsumfassende Linie’, ags. trinde f. (oder trinda m.) ‘runder Klumpen’, mhd. trindel, trendel ‘Kugel, Kreisel’ u. dgl.
Mit gebrochener Redupl. oder formantischem -d- (vgl. gr. δαρδαίνω und čech. drdati) und aus ‘reißen, unfreundlich zerren’ erklärbarer Bed. wohl hierher germ. *trat-, *trut- in ags. teart ‘streng, scharf, bitter’, mndl. torten, holl. tarten ‘reizen, herausfordern, trotzen’, mnd. trot ‘Trotz’, mhd. traz, truz, -tzes ‘Widersetzlichkeit, Feindseligkeit, Trotz’, nhd. Trotz, Trutz, trotzen, bair. tratzen ‘necken’; mit der Bed.-Entw. ‘zerfasert’ - ‘dünn, fein, zart’ vielleicht (?)mnd. tertel, tertlīk ‘fein, zierlich, verzärtelt’, dän. tærtet ‘zimperlich’ (vielleicht auch norw. mdartl. tert, tart ‘kleiner Lachs’, terta ‘kleine Spielkugel’); ahd. nhd. zart (letzteres aus *dor-tō-, vgl. mpers. dart ‘geplagt’, npers. derd ‘Schmerz’ Wood KZ. 45, 70);
lit. diriù (: δείρω), žem. derù (: δέρω), dìrti ‘schinden, Rasen oder Torf abstechen’ (schwere Basis gegenüber ai. dŕ̥ti-, gr. δάρσις, got. gataúrþs), nudìrtas ‘geschunden’, lett. nuõdara ‘Stange mit bekappten Ästen; Schnitte Brot’, Pl. -as ‘Abfälle, bes. von Bast’ (: Mühlenbach-Endzelin II 772, ai. dara-, gr. δορός), lit. dernà ‘Brett, Bohle’; mit u-farbiger Tiefstufenform lit. duriù, dùrti ‘stechen’ (Prät. dū́riau) = serb. ù-drim (ù-driti) ‘schlagen’ (russ. u-dyrítъ ‘schlagen’ mit Iterativstufe zu *dъr-, vgl. lit. dū́riau, Berneker 179 f.). Dagegen sind lit. dur̃nas ‘rasend, dumm’, lett. dur̃ns aus dem Slav. entlehnt; vgl. Mühlenbach-Endzelin I 519.
Slav. *derō und *diriō in aksl. derǫ, dьrati ‘reißen, schinden’ und *dьrǫ (serb. zȁdrēm, čech. dru); u-darjǫ, u-dariti ‘schlagen’ (*dōr-, vgl. *dēr- in gr. δῆρις), mit Iterativstufe raz-dirati ‘zerreißen’, serb. ìz-dirati ‘sich abmühen (sich schinden); Reißaus nehmen’ (dazu aksl. dira ‘Riß’; s. Berneker 201, wo auch über die Bed.-Entw. der wohl verwandten Sippe serb. díra ‘Weg, den ein Heer gezogen ist oder zieht’, bulg. díra ‘Spur eines Menschen oder Tieres, oder von Rädern’, dírъ ‘suche, spüre, verfolge’); über *dъr- in serb. ù-drim s. oben;
Nomina: mit ē-Stufe sloven. u-dȇ̦r ‘Schlag’, mit ŏ-Stufe aksl. razdorъ ‘Riß, Spaltung’ (= ai. dara-, gr. δορός, lett. nuõ-daras), serb. ù-dorac ‘Angriff, mit Schwundstufe (idg. *dr̥to-): serb ksl. raz-drьtь ‘zerrissen’, klr. dértyj ‘gerissen, geschunden’ (= ai. dr̥ta-); idg. *dr̥ti- : russ. dertь ‘Überbleibsel von geschrotetem Getreide, Kleie; Rodeland’ (= ai. dŕ̥ti- usw.); russ. (usw.) dërnъ ‘Rasen’ (: ai. dīrná- usw., Bed. wie in lit. dir̃ti ‘Rasen abstechen’); russ. dermó ‘Lumpenzeug, Untaugliches, Kehricht, Schmutz’ (*Abfall beim Spalten, Abschälen), dërkij ‘rasch, geschwinde’, dranь f. ‘Dachschindel, Latte’, drjanь = ‘dermó’, dráka ‘Schlägerei’, drač ‘Nagelzieher’, o-dríny Pl. ‘Spreu’ usw.
Mit l- erweitert lit. nu-dìrlioti ‘die Haut abziehen’, serb. dȓljām, dŕljati ‘eggen’, dȓljīm, dŕljiti ‘entblößen’ (Berneker 255);
toch. AB tsär- ‘trennen’, tsrorye ‘Spalt, Riß’ (Pedersen Toch. Sprachg. 19).

d(e)rī- (: *derēi-?) nur spärlich belegt (s. bes. Persson Beitr. 779 f.):
Gr. δρῑ-μύς ‘(schneidend, zerspaltend) durchdringend, scharf, herb, bitter’ (wohl nach ὀξύς umgebildet aus *δρῑ-μός oder -σμός), lett. drīsme ‘Riß, Schramme’, vielleicht (wenn nicht Ablautsentgleisung zu lit. dreskiù auf Grund von dessen Tiefstufe drisk-) aus lett. drìksna (*drīskna) ‘Schramme’, draĩska ‘Zerreißer’, vgl. Mühlenbach-Endzelin I 488 f., 500;
fern bleibt δρῖλος ‘Blutegel, Penis’, eigentl. ‘Schwellender’, zu δριάουσαν· θάλλουσαν Hes. (M. Scheller briefl.).
Mit u-Formans von der leichten (der-eu-) und schweren Basis (derǝ-u-, dr̥̄-u-) ‘zerreißen, (das Land) umbrechen, aufreißen, eruten’: dorǝ-u̯ā: dr̥̄-u̯ā ‘Getreideart’, deru-, de-dru- usw. ‘zerrissene Haut’.
Mpers. drūn, drūdan ‘ernten’;
über germ. Formen mit Nasalinfix s. oben S. 207;
hierher anord. trjōna f. (*dreu-n-ōn-) ‘Rüssel des Schweins’ (‘aufreißend, wühlend’), trȳni n. ds., mhd. triel (*dreu-lo-) m. ‘Schnauze, Maul, Mund, Lippe’, norw. mdartl. mūle-trjosk, -trusk (*dreu-sko-) ‘Pferdemaul’ (Falk-Torp u. tryne). Wegen der Bed. unsicherer ist Falk-Torps Anreihung unter trøg und trygle von anord. trauða ‘mangeln, zu kurz kommen, im Stich lassen’, trauðla Adv. ‘kaum’, trauðr ‘verdrossen’ und - mit g-Erweiterung - ags. trū̆cian ‘fehlen, ermangeln, zu kurz kommen’ (nengl. dial. to truck ‘to fail’, mnd. trüggelen ‘betteln, betrügen’);
lett. drugt ‘sich mindern, zusammensinken’ (ir. droch, cymr. drwg ‘karg, schlecht’ voneiner k-Erw.?, Mühlenbach-Endzelin I 505).
ai. dū́rvā ‘Hirsegras’ (dr̥̄-u̯ā);
vgl. gr. delph. δαράτα f., thess. δάρατος m. ‘Brot’ (*dr̥ǝ-), maked. δράμις ds.;
gall. (lat.) dravoca ‘Lolch’ (*drǝ-u̯-); bret. draok, dreok, cymr. drewg ds. sind aus dem Roman. entlehnt (Kleinhans bei Wartburg III 158);
mndl. tarwe, terwe, holl. tarwe ‘Weizen’, engl. tare ‘Unkraut, Lolch, Wicke’ (germ. *tar-u̯ō, idg. *dorǝu̯ā);
lit. dìrva ‘Acker’ (*dr̥̄-u̯ā, mit Intonationswechsel der ā-Stämme), eigentl. ‘Aufgelockertes’, dirvónas ‘ehemaliges, jetzt als Wiese benutztes Ackerland’ (vgl. zur Bed. russ. mdartl. dor ‘Neubruch, Rodland’, rózdertь ‘urbar gemachtes Land’), lett. druva ‘der bestellte Acker, Saatfeld’ (Mühlenbach-Endzelin I 470, 505), russ. (s. Berneker 186) derévnja ‘Dorf (ohne Kirche); Landgut’, mdartl. ‘Stück Feld’, pášet derévnju ‘bestellt das Feld’;
mit der Bed. ‘Hautausschlag’ (‘sich absplitternde Hautschuppen, rissige Haut’):
ai. dar-dru- m. ‘Art Hautausschlag’, dar-dū́- m. (unbelegt), da-drú- m., da-dru-ka- m. ‘Aussatz’;
lat. derbita f. ‘Flechte’ ist Lw. aus gall. *dervēta (vgl. auch mir. deir, air. *der aus *derā ‘Flechte’), zu cymr. tarwyden, tarwden (Pl. tarwed) (neben darwyden durch Einfluß derPräfixgruppe t-ar-, Pedersen KG. I 495), mbret. dervoeden, nbret. deroueden ‘Flechtenübel’(*deru̯-eit-);
germ. *te-tru- in ags. teter ‘Ausschlag’, ahd. zittaroh (*de-dru-ko-s = ai. dadruka-), nhd.Zitterich ‘Ausschlag’;
lit. dedervinė̃ ‘flechtenartiger Ausschlag’ (Trautmann 47, Mühlenbach-Endzelin I 450; vgl. in ähnlicher Bed. von der Wzf. *der- čech. o-dra, Pl. o-dry ‘Friesel, -n’, poln. o-dra ‘Masern’, von der g-Erweiterung bulg. drъ́gnъ-se ‘reibe mich, jucke mich, werde krätzig’);

dereg- :
Mndl. treken st. V. ‘ziehen’ und ‘schaudern’, ahd. trehhan ‘schieben, stoßen, stoßweise ziehen, scharren, scharrend verdecken’, *trakjan in mnd. trecken ‘ziehen (tr. intr.)’, ags. træglian ‘to pluck’, womit wegen der gleichen Vokalstellung vielleicht lett. dragât ‘zerren, reißen, erschüttern, schütteln’, draguls ‘Fieberschauer’, drāga ‘eine starke zornige Person, die viel leistet und viel verlangt’ zu verbinden ist; lett. drigelts, drigants, lit. drigãntas ‘Hengst’ sind Lw. aus poln. drygant; vgl. Būga Kalba ir s. 128, Mühlenbach-Endzelin I 498.

deregh- (s. Persson Wzerw. 26, Berneker 254 und 212 m. Lit.):
Ags. tiergan (germ. *targi̯an) ‘necken, reizen’, mnd. tergen, targen ‘zerren, reizen’, holl. tergen, nhd. zergen ‘ziehen, zerren, ärgern’, schwed. mdartl. targa ‘mit den Zähnen odereinem schneidenden Werkzeug zerren’, norw. mdartl. terga ‘necken’; lit. dìrginu, dìrginti ‘(den Hahn des Gewehres) spannen’; russ. dërgatь ‘zupfen, ziehen, reißen’ (usw.), sú-doroga ‘Krampf’.

derek-:
Δρέκανον Name eines Vorgebirges in Kos (wie Δρέπανον mehrfach als Name von Vorgebirgen, Bugge BB. 18, 189), δόρκαι· κονίδες, δερκύλλειν· αἱμοποτεῖν (eigentlich ‘die Haut aufreißen’ wie gleichbed. δερμύλλειν) Hes.;
gr. δόρπος m., δόρπον n. ‘Abendessen’ (*dork- + u̯o-Formans) = alb. darkë ‘Abendessen, Abend’ (unklar die Ablautverhältnisse in drekë ‘Mittagessen’; vgl. Persson Beitr. 8591); vielleicht zum(nordillyr.?) ON Δρακούινα (leg. Δαρκούινα?) in Württemberg, als ‘Ort zum Rasten’;
sloven. dȓkam, dȓčem, dȓkati ‘gleiten, glitschen, auf dem Eise schleifen; rennen, Trab laufen’ (wohl aus ‘Reißaus nehmen’), čech. drkati ‘stoßen, holpern’, bulg. dъ́rcam, drъ́cnъ ‘ziehe, riffle Flachs, Hanf’ (Berneker 255, Persson Beitr. 85, 359).

deres-:
Arm. teṙem (s. oben unter der-);
mir. dorr ‘Zorn’, dorrach ‘rauh, grob’ (s. Persson Beitr. 779 Anm. 1);
vermutlich ags. teors, ahd. zers ‘penis’, norw. ters ‘Nagel’; auch anord. tjasna f. ‘Art Nagel’ aus *tersnōn-?, norw. trase ‘Lappen, Lumpen’, trasast ‘zerfasert werden’, tras ‘Reisig’, trask ‘Abfall, Plunder’;
sloven. drásati ‘auflösen, trennen’, čech. drásati ‘kratzen, ritzen, streifen’, drasta, drásta ‘Splitter, Fetzen; Gewand’, draslavý ‘rauh, holprig’, tiefstufig drsen ‘rauh’, drsnatý ‘holprig’(vgl. oben mir. dorr).

dre-sk:
lit. su-dryskù, -driskaũ, -drìksti ‘zerreißen’, dreskiù, dreskiaũ, -drė̃ksti ‘reißen’, draskaũ, draskýti iter. ‘zerreißen’, lett. draskât ds., draska ‘Lumpen’, lit. drėkstìnė lentà ‘gerissene Latte, dünn gespaltenes Holz’ (Leskien Abl. 325, Berneker 220, 224).
bulg. dráskam, dráštъ (*draščǫ) ‘kratze, scharre; liege an, sorge um’, perfektiv drásnъ (*drasknǫ); dráska ‘Kratzer, Riß’; čech. alt z-dřies-kati und (mit Assimilation des Auslauts anden tönenden Anlaut) z-dřiezhati ‘zerbrechen’, dřieska, dřiezha ‘Splitter, Span’, heute dřízha ‘Span’; poln. drzazga ‘Splitter’;

Mit formantischem -p-:
drep-, drop-:
Ai. drāpí-ḥ m. ‘Mantel, Kleid’, drapsá-ḥ m. ‘Banner (?)’ (= av. drafša- ‘Fahne, Banner’), lit. drãpanos f. Pl. ‘Weißzeug, Kleider’, lett. drãna (wohl *drāp-nā) ‘Zeug, Tuch’; gallo-rom. drappus ‘Tuch’ (PN Drappō, Drappus, Drappes, Drapōnus) ist wohl ven.-ill. Lw.; der a-Vokal aus idg. o oder, wie das -pp-, expressiv;
gr. δρέπω ‘breche ab, schneide ab, pflücke’, δρεπάνη, δρέπανον ‘Sichel’, auch δράπανον (daraus alb. drapën ds.), das durch Assimilation von δρεπάνη zu *δραπάνη zu erklären ist; o-stufig δρώπτω· διακόπτω Hes. (= serb. drȃpljēm), δρῶπαξ, -κος ‘Pechpflaster, um Haareauszuziehen’, δρωπακίζω ‘reiße Haare aus’; anord. trǫf n. Pl. ‘Fransen’, trefr f. Pl. ds., trefja ‘zerfasern’, mhd. trabe f. ‘Franse’;
*drōp- in russ. drjápa-ju, -tь (mit unklarem ja), dial. drápatь, drapátь ‘kratzen, reißen’, serb. drȃpām, drȃpljēm, drápati ‘zerreißen, abnutzen; kratzen’, poln. drapać ‘kratzen, schaben, reiben, fliehen’;
dr̥p-, slav. *dьrp- in bulg. dъ́rpam, perfektiv drъ́pnъ ‘reiße, ziehe, schleppe’, serb. dȓpām, dŕpati und dȑpīm, dȑpiti ‘reißen’;
bsl. dreb-, drob- ‘Fetzen, Kleider’ in lett. drė́be f. ‘Zeug, Kleid, Wäsche’, lit. dróbė f. ‘Leinwand’, drãbanas m. ‘Lumpen, Fetzen’, drabùžis, drobùžis m. ‘Kleid’; osorb. draby m. Pl. ‘Kleiderzeug’, čech.-mähr. zdraby m. Pl. ‘Lumpen, Fetzen’ haben wohl durch Einfluß der Wz. *drob- (s. unter dhrebh-) ‘zerschneiden, zerstückeln’ -b- statt -p-;

drip-:
Gall. (ven.-ill.) PN Drippia, Drippōnius (vgl. oben Drappus usw.);
bulg. drípa ‘Lappen, Fetzen’, sloven. drȋpam (drȋpljem), drípati ‘zerreißen, Durchfall haben’, čech. dřípa ‘Fetzen’, dřípati ‘reißen, zerreißen’;

drup-:
Gr. δρύπτω ‘zerkratze’, ἀποδρύπτω, -δρύφω (mit sekundärem φ statt π, s. Persson Beitr. 859) ‘kratze ab, schinde die Haut ab’, δρυφή ‘das Zerkratzen, Abstreifen’, δρυπίς ‘eine Dornenart’.
Zum Wechsel von a : i : u in ‘mots populaires’ vgl. Wissmann Nomina postverbalia 162 ff.

WP. I 797 ff., WH. I 342 f., 373, 861, Trautmann 51 f.

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal