Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

struweel - (struikgewas)

Etymologische (standaard)werken

Diverse auteurs (2014-), etymologische artikelen, gepubliceerd op Neerlandistiek.nl

Etymologie: struweel

struweel zn. o. ‘struikgewas’
Mnl. struweel (ca. 1440, Glossarium Harlemense) ‘boomstronk’; struvellen, struyvellen (1477, Teuthonista), struuellen (15e e.), strauelen (Des Coninx Summe, 1410–1430), strevelen, strevellen (Bartholomeus Engelsman, 1485) ‘struiken, struikgewas’.
Nieuwnederlands strufelen mv. ‘hakhout’ (1573), struyvellen (1596, van Linschoten, Itinerario), strueelen (1635), struweelen (1642, Hooft), struellen (1660) ‘struiken, struikgewas’, ennighe struwelles schaerhout ‘enkele struiken hakhout’ (1662, Verbaal Meijerij Den Bosch), struvellen (1770), struwellen (1781), stravellen (1734), struveelen (1823) ‘struiken, struikgewas’; struwelen ‘boomstronken’ (1667). Enkelvoud: struvelle ev. ‘struikgewas, bosje’ (1603), struwel (1805), struweel (1826). Dialecten: struwèèl (prov. Antwerpen), strawieël (Tienen), stravel (Houthalen), sjtroevèl (Valkenburg/Geul), stravellen (Soest), strewel (Renswoude), stroevellen (Varsseveld), stroevèllen (Holten), struwelle(n) (Tubbergen, Almelo).
De meeste van de genoemde vormen hebben eindklemtoon, wat o.a. te zien is aan de schrijfwijze met lange klinker (-eel), de dubbele l (-ellen; voor onbeklemtoond -elen is de schrijfwijze met ll weliswaar niet geheel onbekend, maar toch erg zeldzaam), en de verspreid voorkomende reductie van de beginklinker oe (westelijk uu, ui) tot a of e (strauelen, strevellen). Er zit geen duidelijk geografisch patroon in de medeklinkerwisseling f/v/w en in de klinkerwisseling ee/e in het suffix.
De eindklemtoon en de variatie in de vormen wijzen op ontlening uit het Middeleeuws Frans, van een woord dat dan (in het westelijke Pikardisch) struweel, of (in het oostelijke Waals) stroevèl geluid moet hebben. Geattesteerd is alleen Oudwaals striveal, struveau, mv. strivaux ‘hakhout (om houtskool van te maken)’, dat een ouder *struvel veronderstelt. Dat woord is zelf waarschijnlijk in de vroege Middeleeuwen uit het Westgermaans ontleend, uit de vorm *strūb(a)la- die aan Nl. struivel ‘bos, kwast’ (o.a. in Westvlaams struifel, struivel, struwel m. ‘tros, kwast’, Limburgs stroevel ‘verwarde bos haar’) ten grondslag ligt.
De variatie tussen struweel, stroevèl, enz. is waarschijnlijk niet alleen het gevolg van de incorporatie van een Frans leenwoord. Aangezien struivel ‘bos, kwast’ een vergelijkbare vorm en een vergelijkbare betekenis heeft (‘borstels’ > ‘struikgewas’; dit was dus de bron voor het Oudfranse woord), kan diens vorm ingewerkt hebben op ‘struweel’, en daar de klanken f,v, en uy,oe minstens voor een deel verklaren. Iets vergelijkbaars zien we bij truweel ‘troffel’, ontleend uit Oudfrans trouelle, waarnaast Nnl. truifel, dial. troefel, en, met klinkerverkorting, StNl. troffel zijn opgekomen.
Struivel ‘bos, kwast’ is een oorspronkelijk verkleinwoord bij struif zn. ‘pannenkoek; omelet’ uit Wgm. *strūbōn- ‘de borstelharige, stroeve’ (zie ook stroef). Het ww. streuvelen, struivelen ‘rechtop gaan staan’ is daar ook van afgeleid.
[Michiel de Vaan, gepubliceerd op 17-12-2015]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

struweel [struikgewas] {struweel, struwelle [boomtronk, struik] 1450} < oudfrans struvel, dat uit het germ. stamt, vgl. strobbe.

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

struweel znw. o., mnl. struweel, struwelle, struvelle ‘boomtronk; struik’ (vla. struifel, struivel, struwel m. ‘tros, kwast’ < ofra. dial. (waals) struvel (struveau en striveau), dat men uit een germ. met stroef verwant woord wil afleiden (FW 680).

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

struweel znw. o., vla. struifel, struivel, struwel m. “tros, kwast”, oudnnl. struwelle, strufele “bos(ch)je, struik”, mnl. struwelle, Teuth. struvelle “id.” (mnl. struweel “truncus”). Uit ofr. dial. (waalsch; ook pic.?) struvel (struveau, ook striveau) “id.”; dit wsch. van een oorspr. germ. woord, met stroef verwant.

J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

struweel o., Mnl. struwelle, uit Ofra. estruvel, van een Germ. bijvorm van strobbe en stroef.

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

F. Debrabandere (2011), Limburgs etymologisch woordenboek: de herkomst van de woorden uit beide Limburgen, Zwolle

stravelje, strevai, stravai, zn.: braakliggend stuk grond met wilde begroeiing, woestenij. Mnl. struweel ‘bosje, struik’ < Ofr. struvel, dat evenwel op het Germaans teruggaat met bet. ‘overeind doen staan’, zie strauven, stroef, stroevel, strobbe.

F. Debrabandere (2010), Brabants etymologisch woordenboek: de herkomst van de woordenschat van Antwerpen, Brussel, Noord-Brabant en Vlaams-Brabant, Zwolle

struweel, zn.: roosvormig gegroeid haar (op het voorhoofd). Eig. ‘bosje haar’ < Mnl. struweel ‘bosje, struik’ < Ofr. struvel, dat evenwel op het Germaans teruggaat met bet. ‘overeind doen staan’, zie stroefel, strobbe, struifelen.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

struweel struikgewas 1450 [MNW] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal