Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

steeg - (straatje)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

steeg zn. ‘nauw straatje’
Onl. stēga ‘trap’ in Thiu steyga, tha man ze themo dische uph scal gaan ‘de trap waarmee men naar de tafel moet klimmen’ [ca. 1100; Will.]; mnl. stege ‘straatje’, gelatiniseerd in de stega que dividit terram Godefridi ... et Willelme ‘het pad dat de stukken grond van Godfried en Willem scheidt’ [1208; Fuchs], que super iodans stege ‘die in Jordaans steeg (ligt)’ [1212-23; VMNW], vp den hornec vander steghen ‘op de hoek van de steeg’ [1296; VMNW], Hoe enghe ende nauwe sijn die steghen ‘hoe eng en nauw zijn de stegen’ [ca. 1450; MNW], wij quamen tot een straet offte steech ‘we kwamen bij een straat of steeg’ [1488; MNW].
Mnd. stēge ‘steile weg, helling’; ohd. stega ‘trap’; < pgm. *stigō- ‘steile weg’. Daarnaast staat pgm. *stiga- met ongeveer dezelfde betekenis, waaruit: nnl. steg in de uitdrukking heg noch steg weten ‘helemaal de weg niet weten’, uit mnl. stech ‘vonder’ [1477; Teuth.], dat te vergelijken is met nhd. Steg ‘plank, vonder’. Daarnaast bestond ook pgm. *stīgō- ‘pad, weg’ (nhd. Steig) en *staigō- ‘steigende weg’, bijv. in ohd. steiga. Al deze vormen zijn afgeleid van de wortel van het sterke ww.stijgen.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

steeg1* [straatje] {stege, steech [weg, straat, pad, steeg] 1210-1240} middelnederduits stege, oudhoogduits stega [trap], verwant met stijgen, steg.

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

steeg 1 znw. v. ‘smalle straat’, mnl. stēge, steech, Kiliaen stēghe (= stijghe, Sax. Fris. Holl. Sicamb.), mnd. stēge ‘trap’, ohd. stega ‘trap’ < germ. *stigō van het ww. stijgen. De afl. *stiga- leeft nog voort in steg. — Abl. staan daarnaast *stīgō vgl. Kiliaen stijghe, mnd. stīch, ohd. stīg m. (nhd. steig), stīga v. ‘voetpad’, on. stīgr m., oe. stīg v. ‘pad’ en *staigō vgl. ohd. steiga v. ‘stijgende weg’, got. staiga v. ‘weg, pad’. Afwijkend vocalisme (e2?) in ohd. stiega (nhd. stiege) ‘trap’. — Uit het idg. zijn te vergelijken van de stam *stigh: osl. stidza, stiza ‘voetpad, weg’, lett. stiga ‘pad’ (~ steeg); gr. stíchos ‘rij, gelid, lijn’ (~ steg); gr. stoichos ‘rij, lijn’, alb. >. shtek, shteg ‘doorgang, weg, haarscheiding’ (~ got. staiga).

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

steeg I znw. Kil. steghe, synoniem van stijghe, beide “Sax. Fris. Holl. Sicamb.” genoemd, met de bet. “steeg, voetpad”, mnl. stēghe v. “id., weg”. = ohd. stëga, mnd. stēge v. “trap”, germ. *stiʒô(n)-. Hiernaast *stiʒa-, ndl. steg, Teuth. stech “vonder” = ohd. stëg (nhd. steg) m. “vonder”, mnd. stëch o. “id., voetpad”, on. stigr m. “voetpad, pad”. Met Kil. stijghe vgl. ohd. stîg (nhd. steig) m., stîga v. “pad, voetpad”, mnd. stîch, on. stîgr m., ags. stîg v. “id.”. Met ai got. staiga v. “weg, pad”, ohd. steiga v. “stijgende weg”. Met opvallend vocalisme (ê2 < êi?) ohd. stiega (nhd. stiege) v. “stijging, trap”. Alle bij stijgen. Vgl. vooral obg. stĭ(d)za, lett. stiga “pad” (= ndl. steeg), gr. stíkhos “rij, gelid” (= ndl. steg), met oi ( = germ. ai) gr. stoīkhos “rij, lijn”, alb. štek “doorgang, ingang”.

J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

steeg 1 v. (straatje), Mnl. steghe + Hgd. steg, stege, stiege: van denz. stam als ’t meerv. imp. van stijgen (z.d.w.).

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

G.J. van Wyk (2003), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Stellenbosch

steeg s.nw.
Nou straatjie, laantjie tussen geboue.
Uit Ndl. steeg (Mnl. steghe).
Vanuit vroeë Afr. in S.A.Eng. (1815).

A.A. Weijnen (2003), Etymologisch dialectwoordenboek, Den Haag

steegt, stigt oprit, toegangsweg naar boerderij (Zuid-Holland, Utrecht). = steeg (afl. van stijgen) met paragogische -t. ~ alb. sjtek ‘weg. pad’.
TT IX 198-203, TT X 99-101, Kroesels 160.

J. van Donselaar (1989), Woordenboek van het Surinaams-Nederlands, Muiderberg

steeg (de, stegen), steek (de, steken), smalle en/of ongeplaveide zijstraat of -weg, ook op het platteland; landweg. Waarop het gejoel zich verplaatste naar de drassige gronden aan het met onkruid overwoekerde einde van de steeg (Cairo 1976: 112). Chauffeur, stoppen! Ai*, bij die tweede steek (Doelwijt 1969: 12). - Etym.: AN steeg = 1. (veroud.) landweg (nog wel in eigennamen); 2. smal straatje in stad of dorp. De uitspr. k i.p.v. g of ch komt in SN incidenteel voor bij vele woorden, zeer vaak alleen bij steeg.

J. du P. Scholtz (1961), Afrikaanse woorde en uitdrukkinge - eiegoed of erfgoed?, uitgegee deur Edith H. Raidt, in: Tydskrif vir Geesteswetenskappe, pp. 235-290

Steeks bnw., bw., Ndl. steeg(s) (van perde). – Gunnink 215: “Stēks (bnw. Eigenschap van een paard, dat niet voort wil).”

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

steeg 'pad, smalle weg'
Onl. stega 'trap', mnl. stege, steech 'straatje, pad, smalle weg', mnl. steg 'vonder', mnd. stege 'steile weg, helling', ohd. stega 'trap', ohd. steiga 'stijgende weg', got. staiga 'weg, pad', ono. stígr, oe. stîg 'pad, voetpad', bij het werkwoord stijgen. Oudste attestaties in plaatsnamen: 1377 de Haersteghe (→ Haarsteeg), 1378 in die Tollensteghe (→ Tolsteeg)1.
Lit. 1RBU I, 5.

J. van de Kamp en J. van der Wijk (2006), Koosjer Nederlands: Joodse woorden in de Nederlandse taal, Amsterdam; inclusief ongepubliceerde aanvullingen door de auteurs

Steeg: Houtkopersdwarsstraat | verkorting van: Vissteeg

— De verhuizing naar Oost was een ware volksverhuizing, kan je wel zeggen. Heel wat mensen moesten léren wonen, want ze kregen daar een behoorlijke kamer, ze kregen een wc met waterspoeling, waar ze eerst een ‘stilletje’ hadden, een apparaat dat leek op een wc, met een emmer eronder. ’s avonds kwam de ‘boldootwagen’ ze ophalen, dan kwam er eerst een vent met een ratel, en dan kwamen de vrouwen naar beneden met die emmer. Soms bonden kwajongens er een touw aan, en dan zat de hele trap onder. Die mensen waren liever in hun buurt gebleven, want ze waren zo verknocht aan het Waterlooplein en de Steeg, de Jodenbreestraat. Maar er moest gesaneerd worden, en dat was maar goed ook. Later waren ze blij dat ze op een behoorlijke woning zaten. (PHILO BREGSTEIN & SALVADOR BLOEMGARTEN, 1978)
— Iedere week opnieuw een visgerecht als hoofdschotel, naar een oude Amsterdams-joodse donderdagavond-traditie. De heer des huizes keurde ostentatief met het handvat van vork dan wel lepel of de schol, tong of heilbot wel compact aanvoelde. Daarna gaf hij het sein en konden we beginnen. In de regel volgden gedetailleerde gesprekken tussen man en vrouw over de kwaliteit. Over één aspect heerste zwijgende overeenstemming: Flora Hakker-Sanders betrok haar zaakjes uitsluitend uit ‘de Steeg’. Diezelfde Houtkopersdwarsstraat waar eens Uriël da Costa had gewoond, maar zoiets zou niet tot het echtpaar hebben gesproken. “De Vissteeg nergens anders moest je vis kopen.” (JAAP MEIJER, 1991)

Zie ook Vissteeg

T. Pluim (1911), Keur van Nederlandsche woordafleidingen, Purmerend

Steeg; steg (een „steegje”; weg noch „steg” weten), van stijgen (z. d. w.), dat oorspr. gaan bet.; een steeg is dus een gang; en een steg een pad, voetpad.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

steeg ‘straatje’ -> Fries steech ‘straatje’;? Duits dialect Stege ‘straatje’; Frans dialect estéeye ‘havenhoofd, havenpier’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

steeg* straatje 1210-1240 [CG I1, 6]

Idioomwoordenboeken

F.A. Stoett (1923-1925), Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden, drie delen, 4e druk, Zutphen

2166. Men moet stegen voor straten kennen,

d.w.z. men moet onderscheid weten te maken tusschen menschen van verschillenden rang en stand of van verschillenden aard, en zich daarnaar schikken. Vgl. voor de 16de eeuw Sart. I, 2, 35: kent steghen voor straten, dat aldaar gelijkgesteld wordt aan ‘ghij moet rijden en omsien’; 7, 62: Hy weet goet ende quaet, hy kent straten voor stegen. Zie verder Cats I, 469; Gew. Weeuw I, 17; Verl. Soon, 36: Ick kan stegen voor straten; Tuinman I, 156; Archief IV, 27; W. Leevend IV, 38: Steegen uit straten kennen; Br. v. Abr. Bl. I, 296: Straaten uit steegen kennen; V. Janus, 7: Straaten voor steegen kennen; Halma, 618: Hij kent geen steegen voor straaten, hij maakt geen onderscheid van personen.

Overige werken

Julius Pokorny (1959), Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch, Bern.

steigh- ‘schreiten, steigen’, st(o)igho-, stigh-tā ‘Weg’

Ai. stighnōti ‘steigt’ (Dhātup.), ved. pra-stighnuyāt Opt. Präs. ‘er möge emporkommen’, ati-ṣṭigham Inf. ‘übersteigen, bemeistern’;
gr. στείχω ‘schreite, gehe’, *στίξ, Gen. στιχός, Pl. στίχες, -ας ‘Reihe, Zeile’, att. στίχος ‘Reihe, Zeile, Linie’, στιχᾶσθαι ‘in dichter Reihe neben- oder hintereinander gehen oder kommen’, στοῖχος ‘Reihe, Linie’;
alb. shtek, shteg-u ‘Durchgang, Eingang, Weg, Haarscheitel’ (= στοῖχος);
air. tīagu ‘ich schreite, gehe’, techt f. ‘das Gehen, der Bote’, cymr. taith ‘Reise’ = bret. tiz ‘Eile’ (*[s]tiktā), cymr. mor-dwy ‘Seefahrt’ (*[s]teigho-) usw.;
got. steigan, aisl. stīga, ags. ahd. stīgan ‘steigen’ (= gr. στείχω); ahd. stīg ‘Steig, Pfad, Stufe’, aisl. stīgr ‘Fußsteig’; got. staiga ‘Steig, Weg’, ahd. steiga ‘steiler Weg’;
ahd. steg m. ‘Steg, kleine Brücke’; aisl. stigi m. ‘Stiege, Leiter’, stig n. ‘Schritt, Stufe’, ags. stige ‘das Hinauf- oder Herabsteigen’, ahd. stega ‘Stufe, Treppe, Leiter’ (ahd. stiega, nhd. Stiege mit ē2, also wohl aus *stēighā); ags. stǣger f. ‘Тreрре’ (engl. stair), mnd. steiger ‘steil’, nld. ‘Ladeplatz, Gerüst’, aisl. steigur-ligr ‘steil, aufrecht’; aisl. stētt f. ‘Fußspur, Trittstein, Weg, Stand, Rang’, stēttr m. ds. (: cymr. taith), aisl. stētta ‘unterstützen, helfen’, ags. stihtan, stihtian (‘*auf eine Basis stellen =) einrichten, ordnen’, anfrk. stihtan (= ahd. stiftan?) usw.;
lit. staigà Adv. ‘plötzlich’, staigùs ‘heftig, schnell aufbrausend’, staigaũs, -ýtis und steigiúos, steĩgtis ‘sich beeilen, sich bemühen’; lett. stèidzu(ôs), stèigt(iês) ‘sich beeilen’, staĩgât ‘wandeln’, stiga ‘Pfad’; aksl. stignǫ ‘ich komme’, stьdza, stьza ‘Fußsteig, Straße’, stьgna ‘Straße’.

WP. II 614 f., Trautmann 285 f.

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal