Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

kreek - (smal water)

Etymologische (standaard)werken

Diverse auteurs (2014-), etymologische artikelen, gepubliceerd op Neerlandistiek.nl

kreek

kreek zn. ‘smal water’
Oudnederlands Creka (976), Crika (1003), grondbezit in Zeeland.
Vroegmiddelnederlands van der Creke (1276, West-Holland), vander Kreke (Saaftinge), kreke ‘inham van de zee, ondiep water’ in Zuid-Holland en Zeeland (1321 Reimerswaal, 1324 ’s-Gravezande), nederzetting die Creke (Middelburg, 1341). Mogelijk is het bekende Crikenputte (1276–1300) uit de Reinaertroman als ‘kreek-put’ op te vatten; in ieder geval speelt het verhaal zich in een krekenlandschap af.
Nnl. creecke ‘inham, baai’ (1528, Vorstermanbijbel, Hand. 27,39: Ende alst dach was, en kenden si dat lant niet, maer si werden een creecke siende, hebbende eenen oeuer, daer si dochten dat schip in te worpen), creke, creecke ‘ondiepe zee-arm’ (1576, Tractaet van dyckagie), kreke ‘ondiep water; walkant’ (1599; Zeeland), kreeck (1629); steenkreke ‘stenen wal’ (1564). In moderne dialecten: Westvlaams kreek, kreke ‘strook zand en schelpen in het veen’ (ontstaan doordat de zee-arm hier zand heeft afgezet tussen het veen), Zeeuws (Walcheren, Tholen) kriek, krieke met lange /i:/ (WZD).
Verwante vormen: Modern Westerlauwers Fries kreek (1844), krieke (1968) ‘kreek’; kreek (1869), kriek, krieke (1869), kriik (1911), dial. /kri:ke/ ‘deek, veek, aanspoelsel van een waterloop’. In het Engels bestaan twee klinkervarianten: (1) Middengels krike, cryke, crike, uit *krīk-; hieruit met klinkerverkorting ME crick; (2) ME creke, creake, crieque, MoE creek uit *krikō-; Anglo-Latijn creca, crecca; (3), alle ‘kreek, zee-inham’. Oudnoors kriki m. ‘hoek, bocht’, handarkriki ‘oksel’, naast krikr m. ‘bocht, buiging, dij’, Zweeds dial. krik ‘bocht, hoek, kreek’.
Het is niet geheel zeker op welke klinkers de Zeeuwse en Vlaamse vormen teruggaan vanwege de variatie tussen i en ee in alle periodes. De ee-vormen wijzen op *krikō- of *kraikō-, maar sommige i- en ie-vormen zouden ook op *krīk- kunnen teruggaan.
Er is geopperd dat kreek uit het Oudnoors werd ontleend, maar gezien het consequent vrouwelijke geslacht van Mnl. kreke en waarschijnlijk ook Oudnederlands Creka is dat niet waarschijnlijk. We kunnen voor het Westgermaans *krikō- naast *krīkō- reconstrueren, en als nauw verwant daarmee PGm. *krikan- ‘bocht, hoek’ zoals in het Noordgermaans geattesteerd. Gezien de betekenis ‘zee-inham’ in Engeland en Nederland is het benoemingsmotief van kreek niet het bochtige verloop van een kreek geweest (immers, de meeste beken en rivieren zijn bochtig) maar de ‘bocht’ of ‘inham’ in de kustlijn.
Op een hoger niveau kan PGm. *krik- verbonden worden met *kringan ‘draaien’, waarnaast ook *krinkan ‘buigen, kronkelen’ bestond (Kroonen 2013: 305), vgl. Nederlands kring, krinkelen, krank, krenken en kronkel. In het Noordgermaans horen daarbij woorden als ON kraki m. ‘stang met een haak’, MoNoors krake ‘scheefgegroeide boom of persoon’, ON krōkr ‘haak, buiging, bocht’, die *krak- en *krōk- veronderstellen. De variant *krik- in *krikan-, *krikō- ‘bocht, inham’ kan daarnaast binnen het Germaans gevormd zijn met invoering van de klinker van *krinkan. De variant *krīk- is dan later naast *krik- gemaakt.
[Michiel de Vaan, gepubliceerd op 15-03-2018]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

kreek* [smal water] {creke [kreek, oever, walrand] 1343-1344} middelengels crike (engels creek), oudnoors kriki [bocht], krōkr [haak, bocht]; mogelijk verwant met latijn gurges [maalstroom, zee, poel], grieks gurgathos [fuik].

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

kreek znw. v., mnl. crēke (zeeuws, zuid-holl.), Kiliaen krēke (Zeel.), ne. creek ‘kreek’ (< ne. crike, creke, dat men wel als ontl. aan on. beschouwt), on. kriki m. ‘hoek, bocht’ (vooral noorw.) naast krikr m. ‘bocht, buiging, dij’, nzw. dial. ‘hoek; omheind stuk bos’, shetl. krik ‘vernauwing, smalte’, en verder on. kraki m. ‘stang met een haak’, nnoorw. krake ‘scheefgegroeide boom of persoon’ en on. krōkr ‘haak, buiging, bocht’. — idg. wt. *gerg, vgl. mogelijk gr. gurgathós ‘uit twijgen gevlochten korf’ (IEW 385).

De grondbet. van kreek zal dus zijn het nauwe en bochtige van de waterloop door de buitendijkse gronden. Indien ne. creek aan het skand. zou zijn ontleend, zou men met Heeroma Ts. 70, 1952, 265 kunnen vermoeden, dat het woord aan het zeeuws-vlaamse kustgebied weer uit het eng. zou stammen. Zeker is, dat alleen in het noordgerm. deze woordgroep rijk ontwikkeld is; daarentegen wil Bense 62 het sedert 1512 optredende creek uit het nl. afleiden.

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

kreek znw. Kil. kreke (“Zeland.”), mnl. (Zeeuwsch, Zuid-Holl.) crēke v. Vgl. eng. creek “kreek”, (ook hierbij fri. kreek, kryk, krike “aanspoelsel tegen een waterkeering”?), on. kriki m. “bocht”. De oorspr. vocaal was blijkbaar i en niet e: dan is dus verwantschap met noorw. dial. kreka “kruipen”, on. kraki m. “stang met een haak, een soort anker”, krôkr m. “bocht, haak” (> eng. crook), ohd. chracho (â?), chracco m. “haakvormig voorwerp” uitgesloten. Oorsprong onbekend. Zie ook kreuk.

J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

kreek v., Mnl. creke + Ags. crecca (Eng. creek), On. kriki: niet verder op te sporen. Uit het Germ. komt Fr. crique.

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

J. van Donselaar (1989), Woordenboek van het Surinaams-Nederlands, Muiderberg

kreek (de, kreken), ook:) 1. beek, smalle rivier. Diep in het binnenland in rivieren en kreken, maar ook in de stad in kanalen en trenzen* komt de waterhyacint voor (Bauxco Nieuws, april 1965: 6). - 2. (veroud.): voorafgegaan door een vz., i.h.b. ’in’, ook (de) kreken, kon net zo behandeld worden als rivier*: z.a. Dat tot meeste gemack van alle inwoonders die in kreecken woonen () alle inwoonders van deselve gehouden sijn gesamentlijck, een yeder volgens sijn krachten, deselve te suyveren (plak. van 1669, oudste vindpl.; S&dS 46). - Etym.: AN k. = beek onder invloed van de getijden. E creek heeft de bet. van SN k. in de USA en de voormalige Engelse kolonies (Onions). S kriki = id. Oudste vindpl. van 1 plak. van 1669(S&dS 45).

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

kreek 'kleine inham of geul in getijdengebied'
Onl. creka, crika, mnl. creke 'kreek, kleine inham of geul in getijdengebied', ne. creek 'idem' (vermoedelijk ontleend aan het Nederlands), ono. kriki 'hoek, bocht', krikr 'bocht, buiging, dij'. Oorsprong onbekend1. Het kerngebied van de kreek-namen ligt in Zeeland en de aangrenzende delen van Zuid-Holland en Noord-Brabant. In Zeeuws-Vlaanderen duidt kreek vooral restanten van doorbraken met brak water aan2. Oudste attestaties in plaatsnamen: 976 in pago Scaldis possessionem vocabulo Creka, 1003 en 1040 Crika (ligging onbekend, op Schouwen)3. In waternamen: 1214 Everrods Krike (ligging onbekend, bij Reimerswaal, Zl)4.
Lit. 1ODE 1966 (1982) 227, ontbreekt in EWN, 2Schönfeld 1955 217, 3Künzel e.a. 1989 212, 4Schönfeld 1955 217.

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

kreek (Engels creek)
Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

kreek ‘smal water’ -> Engels creek ‘inham, riviermond; korte rivierarm; kleine haven’; Duits dialect Kreeke ‘natuurlijke waterloop’;? Deens creek ‘smal water’ <via Engels>; Esperanto kreko ‘kleine baai als natuurlijke haven’ <via Engels>; Negerhollands kriek ‘smal water’ (uit Nederlands of Engels); Berbice-Nederlands kreke ‘smal water’; Sranantongo kriki ‘smal water’; Sarnami kriki ‘smal water’; Surinaams-Javaans kriki ‘beek’ <via Sranantongo>.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

kreek* smal water 0976 [Künzel]

Overige werken

Julius Pokorny (1959), Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch, Bern.

ger-3 ‘drehen, winden’

A. Ai. guṇá-ḥ (*gr̥-nó-s) ‘der einzelne Faden einer Schnur, Schnur, Strick; mal’ (dvi-, tri-guṇa- eigentlich ‘aus zwei, drei Fäden bestehend’); gárta-ḥ ‘Wagensitz des Streitwagens’ (‘*aus Ruten geflochtener Sitz, Wagenkorb’), vgl. mit Formans -mo- anord. karmr ‘Brustwehr’, schwed. karm ‘Rückenlehne aus Flechtwerk, Wagenkorb’ (*gor-mo-s ‘Flechtwerk’).

1. Gutturalerweiterungen:
a. Auf idg. -g: vermutlich gr. γυργαθός ‘aus Weiden geflochtener Korb, Fischreuse’ (-υ-Reduktionsvokal, Ausgang wie in κάλαθος ‘geflochtener Handkorb’);
anord. kraki ‘Stange mit Haken; magere Person’; ahd. krācho (*krēkan-), kracco (als *kraggan-, Geminationsform zu germ. *krag- s. unten) ‘hakenförmiges Gerät’, anord. krākr und ablautend krōkr ‘Biegung, Bucht, Haken’ (daraus mengl. crōk, nengl. crook ‘Krümmung usw.’), krøkja ‘krümmen, greifen’, schwed. kräka, norw. dial. kreka krak ‘kriechen’, kreken ‘schwach, hinfallig’. Daneben auf germ. -g (wohl = idg. -k) ahd. krāgo ‘Haken’; vielleicht auch ags. crōg, ahd. kruog ‘Krug’, wenn nicht in irgendwelcher Lehnbeziehung zu gr. κρωσσός (siehe unten u. greu-g-). Vgl. von derWurzelf. gr-ei- die gleiche Erweiterung in anord. krīkr ‘Biegung, Bucht’, -kriki (woraus mengl. crike, creke, nengl. creek) ‘Krümmung, Bucht’;
vielleicht lett. gredzens ‘Ring’.
b. Auf idg. -k: aksl. sъgrъčiti sę ‘contrahi’, bulg. gъ́rča se ‘krümme mich, ziehe mich zusammen’, gь́rča ‘Runzel’, zgъ́rčen ‘zusammengeschrumpft’, serb. gȑč ‘Krampf’.
c. Nasaliert:
Auf idg. -k sicher anord. krā ‘Ecke, Winkel’ (*kraŋhō) und wahrscheinlich auch die germ. Formen auf -g: anord. kringr m. ‘Ring’ = mhd. krinc, -ges ‘Ring, Kampfplatz’, nhd. Kring, anord. kringla ‘Kreisring, Zirkel’, mnd. kringel(e) ‘Ring, rundes Gebäck’, mhd. kringel (und ablautend krengel) ds., nhd. Kringel; mhd. kranc, -ges ‘Kreis, Ring, Bezirk’, nhd. schweiz. chrangel ‘Krümmung’, mhd. krangel ‘Not, Drangsal’ (aus ‘Verwicklung, Krümmung’) und ‘Ring, Kreis’; anord. cranga ‘kriechen, sich schleppen’, mit übertragener Bed. krangr ‘schwach, gebrechlich’; ags.cringan ‘fallen’;
auf idg. -g̑: ags. cranc-stæf ‘ein Webergerät’, crencestre ‘Weberin’, mengl. crinkled ‘gedreht’, engl. crinkle ‘Biegung, Krümmung, Falte’, crank ‘Krümmung’ (wie nhd. schweiz. chrank), älter auch cranke ‘Garnwickel’, mndd. krunke ‘Falte, Runzel, Krause’, holl. kronkel ‘Falte’, krinkel ‘Schlinge, Falte, Runzel’, norw. krenkja ‘verrenken’; mit der Bed.-Entw. zu ‘von Krankheit gebeugt’: ahd. krankolōn ‘straucheln, schwach werden’, mhd. krank ‘schmal, gering, schwach’, nhd. krank, ags. cranc ‘schwächlich, gebrechlich’, sowie ags. crincan ‘im Kampfe fallen’(‘*sich im Todeskampfe krümmen’);
auf idg. -g̑ (nicht -g) weist balt. *grenžiō ‘wende, drehe’ in lit. gręžiù, grę̃žti ‘drehe, bohre’ (Iter. grąžýti), grįžtù, grį̃žti ‘kehre zurück’, grįžtė̃ ‘Wickel Flachs’ = lett. grī̀zte ‘Zusammengedrehtes’, lett. grìežu ‘wende, kehre’ (= lit. gręžiù), lit. grą̃žtas ‘Bohrer’, apr. granstis ds. (lit. grą̃žulas ‘Deichsel’ vermutlich ebenfalls aus ‘Strang’).

2. Dentalerweiterungen:
a. gr-et(h)-: ags. cradol m. ‘Wiege’ (*kradula- ‘geflochtenes’), ahd. kratto ‘Korb’ (*kraddan-), krezzo, mhd. krezze, nhd. Krätze ‘Tragkorb’ (*krattian).
b. Nasaliert:
Ai. granth-, grathnā́mi, Fut. granthiṣyāmi ‘winden, knüpfen, einen Knoten binden’, Partiz. grathitá- ‘gewunden, knotig, zusammengeballt’, granthí-ḥ m. ‘Knoten, Gelenk, Anschwellung’, grantha-ḥ ‘Knoten’, grathín- ‘ränkevoll’, grathila- ‘verrückt’; aber ghatā- ‘Menge, Schar’ ist nichtidg. (Kuiper Proto-Munda 55 f.).
c. ger-d, gr-ed-, nasaliert grend-:
Air. grinne (*grend-n-i̯o-) ‘Bündel, Reisbündel, fascis’;
anord. kartr, ags. cræt m. ‘Wagen’ (wohl ‘geflochtener Wagenkorb’), wohl auch anord. kart-nagl ‘mißgestalteter Nagel’, norw. kart m. ‘unreife Frucht, Knorren’, ostfries. kret ‘verschrumpfte Frucht’, mhd. krenze ‘Korb’, ahd. kranz, nhd. Kranz;
lit. grandìs (reduktionsstufig grundis) ‘Armband, Eisenring, Reif des Rades, runder Käsekuchen’, apr. grandis ‘der Grindelring am Pflug, der den Pflugbaum mit dem Vordergestell verbindet’, lett. grùods ‘stark gedreht, drall’;
poln. grędać się ‘sich drehen’.

3. Labialerweiterungen:
a. ger-bh-, gr-ebh-:
ai. grapsa-ḥ, glapsa-ḥ ‘Bund, Büschel’, woneben mit mind. Entw. aus *gr̥psa-ḥ guccha-ḥ und als hypersanskrit. Rückbildung gutsá-ḥ ‘Büschel, Bund, Strauß’; gehört wohl besser zu S. 455.
mhd. krëbe m. (*kreƀan-) ‘Korb; Eingeweide’, as. kribbia, ahd. krippa, ags. cribb ‘Krippe’, im Nhd. (und Holl.) auch ‘Flechtzaun an Ufern, Einfassung eines Daches mit Reisigbündeln’ (tiefstufige Nebenform mnd. krübbe, ags. cryb; mit germ. -pp-: nhd. schweiz. chrüp(e) ‘Krippe’, wie andrerseits auch ahd. kripfa); mnd. kerve ‘Fischreuse, Netz’, anord. kiarf, kerf(i) n. ‘Bündel, Garbe’, aschwed. kærve ‘Getreidebund, Garbe’, schwed. dial. karv ‘Korb’, isl. karfa, körv ‘Korb’ (aber nhd. Korb, mnd. korf trotzdem wohl nur Lw. aus lat. corbis).
Dazu verhält sich vielleicht gr. γρῖφος ‘Binsenkorb, Fischernetz; etwas Verwickeltes, Rätsel’ (hingegen mit π: γρῖπος ‘Fischernetz’, γρῑπεύς ‘Fischer’), wie scr-ībō, σκάρ-ῑ-φος zu *sker- ‘schneiden’.
b. gerb-, mit Hervortreten der Bedeutung ‘sich kräuseln, runzeln, einschrumpfen, sich zusammenkrampfen’, aber auch für andere Arten des Biegens:
Air. gerbach ‘runzelig’;
apr. garbis ‘Berg’, lit. gárbana (s. unten) und garbanà f. ‘Haarlocke’;
dazu ablaut. aksl. grъbъ ‘dorsum, convulsio’, grъbо-nosъ ‘krummnasig’, russ. gorb ‘Buckel, Höcker, Auswuchs, Erhöhung, Rücken’, sloven. gȓb, gŕba ‘Höcker, Buckel, Runzel’, gŕbati ‘buckelig machen, krümmen, runzeln’;
nisl. korpa f. ‘Runzel, Falte’, korpna ‘sich zusammenziehen, zusammenschrumpfen’;
eine schwere Basis, etwa *gerǝb- (?), scheint die Grundlage von arm. karth ‘Fischangel, Haken; Kniebug, Kniekehle, Schienbein, Bein’ (*gr̥̄pti-) und lit. gárbana f. ‘Locke’; Berneker 368.
c. Nasaliert:
Ahd. krim(p)fan, mhd. krimpfen, mnd. krimpen ‘sich zusammenziehen, schrumpfen’ = anord. kreppa (krapp) ‘zusammenziehen’, mhd. krimpf ‘krumm; Krampf’; ags. crompeht ‘folialis’, ahd. krampf ‘gekrümmt’, substantiviert krampf(o) ‘Krampf’, krampf ‘Haken’, ndd. (und als Lw. nhd.) Krampe ‘Haken zum Verschließen’, as. kramp(o) ‘Krampe, Krampf’, Kaus. mhd. krempfen (*krampjan) = anord. kreppa (schw. V.) ‘zusammenziehen’, nschwed. krumpen ‘zusammengeschrumpft’, anord. kropna (*krumpna) ‘sich zusammenziehen, steif werden’, ags. crump, ahd. krumpf ‘gekrümmt’.
Daneben ags. crumb, as. krumb, ahd. krump, nhd. krumm vermutlich zur idg. u-Wz. von gr. γρυμπάνειν· γρυποῦσθαι, συγκάμπτειν Hes., γρῡπός ‘krumm’ (s. S. 389 unter B. 2.);
lett. grumbt ‘Runzeln bekommen’, grum̃bulaîns ‘holprig’, lit. grumbù, grubaũ, grùbti (analogisch entnasaliert für *grumbaũ, *grum̃bti) ‘holprig, hart oder gefühllos werden’, grubùs (für *grumbùs) ‘holprig, hart’;
aksl. grǫbъ ‘ἰδιώτης, ungelehrt, ungebildet’, russ. grúbyj ‘rauh, grob, roh’, poln. gręby ‘runzelig, rauh, widrig’, poln. grąba, gręba f. ‘Erhöhung, Hügel, Rain’;
d. grep- oder g(e)rǝp- (vgl. oben S. 387 *gerǝb-) in mnd. krappe ‘Haken, Kralle’, holl.krap f. ‘Krampe’, ahd. krā̆pfo ‘krumme Kralle, Haken’, nhd. Krapfen ‘Haken; Backwerk von solcher Gestalt’ (germ. pp; daneben germ. -bb- in:) ahd. krāpo, mhd. krāpe ‘Haken’, schwed. dial. krabbe ‘Haken zum Suchen im Wasser’; anord. krappr ‘eng’, holl. krap ds., nhd. bair. krapf ‘unansehnlich, gering’, schweiz. chräpf ‘kräftig’ (‘*gedrungen)’; ahd. nhd. Kraft (vom Zusammenkrampfen der Muskeln), as. kraft, ags. cræft ‘Kraft, Tüchtigkeit, Kunst’, anord. krǫptr, kraptr m. ‘Kraft, Zauberkraft’, vgl. (als ‘fest worauf bestehen’) anord. krǫf f. ‘Forderung’, krefja ‘fordern’, ags. crafian ds.; norw. krav m. ‘Eiskruste’ (daneben anord. krap n., krapi m. ds.; ‘sich verdichten = einschrumpfen’; nord. -p- wohl zur Wzf. mit idg. b).

4. s-Erweiterung *gre-s-, nur germ.: ahd. kresan ‘kriechen’, norw. mdartl. krasen ‘schwach, hinfällig’; vermutlich as. ahd. kresso ‘Gründling’, nhd. Kresse, Kressling ds.; *ger-s- wohl in norw. karra ‘einschrumpfen, sich kräuseln’.
Daneben von der i-Erw. *gr-ei- auch *gr-ei-s- in mhd. krīsen, kreis ‘kriechen’.
B. Wurzelform gr-eu-; grū̆-mo- ‘Zusammengekratztes’:
gr. γρῦ ‘ein wenig, das Schwarze unterm Nagel’ (d. i. ‘was beim Kratzen sich unterm Nagel festsetzt’);
norw. kryl ‘Buckel’ (*krū-li-? *krūvila-?), dial. auch skryl, kryla ‘krummrückig sein’ (auch gryla), schwed. dial. krylas i hop ‘zusammenkriechen’, norw. dial. krylt (grylt, skrylt) ‘bucklige Person’ (die Formen mit g- gehören samt anord. grūfa ‘sich vornüberbeugen, auf der Nase liegen’, nhd. schweiz. grūben, groppen, gruppen ‘kauern, sich ducken’ zu einer versch. Wz. mit germ. g-);
mit der Bed. ‘gekrümmte Kralle, mit gekrallten Fingern zusammenscharren’: as. krauwil, ahd.krouwil ‘Kralle, Gabel mit gebogenen Zacken’, nhd. Kräuel ds., ahd. krouwōn, nhd. krauen, afries. krāwia eigentlich ‘mit gekrümmten Fingern kratzen’;
mit Formans -mo-: gr. γρῡμέα, -είᾱ, -αία ‘Gerümpel, Fischüberbleibsel, auch Tasche’ (ähnlich die tā-Ableitung γρύ̄τη ‘Gerümpel, Fischüberbleibsel, Schmuckkasten’, γρῡτοδόκη ‘Rumpelkammer’), eigentlich ‘Zusammengekratztes’;
lat. grūmus ‘Erdhaufe’ (als zusammengekratzte Erde);
mhd. nhd. Krume; mit ū: ags. crūma m., mnl. krūme (ablaut, krōme), holl. kruim ‘Brotkrume’ (‘was man aus der harten Brotrinde herauskratzt’), isl. krumr, kraumr, schwed. kråm, inkråm (inkrom) ‘Eingeweide von Vögeln und Fischen, Krumen’.
1. Gutturalerweiterung greu-g- in: air. gruc, nir. grug ‘Runzel’ (*gruggu-), mir. grucānach ‘runzlig’;
ahd. kriochan ‘kriechen’, nhd. kriechen, ablaut. krauchen ‘sich ducken, schlüpfen, kriechen’, Krauch ‘Wegebiegung’ (mengl. crouchen, engl. crouch ‘sich bücken’, ist frz. Lw.), mndl. kroke ‘Runzel, Falte’, holl. kreuk ds. (*kruki-), mndl. crooc ‘Haarlocke’ (*krauka-), norw. krjuka (krauk-) ‘sich zusammenziehen, kriechen’, krūka ‘sich niederkauern’, krøkla, krykla ‘verkrüppelter Baum, hinfalliges Geschöpf, Knochenbrüchigkeit’; dazu wohl als ‘Stab mit krummem Griff’ norw. dial. krykkia, ags. cryce f., nengl. crutch, ahd. krucka, mhd. krucke, asächs. krukka ‘Krücke’ (germ. *krukjō); vielleicht mhd. krūche (nhd. Krauche), as. krūka, ags. crūce ‘Krug’ (vgl. oben ahd. kruog), ags. crocc, crocca, anord. krukka ‘Topf’, wofür freilich auch alte Lehnbeziehung zu gr. κρωσσός ‘Krug’ aus *κρωκι̯ός (über ahd. krūsel ‘Schmelztiegel’ usw. s. Falk-Torp unter krus m. Nachtrag) zur Erwägung steht. Über nhd. Kriechbaum s. Kluge11 unter Krieche.
2. Labialerweiterungen:
greu-p-: gr. γρῡπός ‘gekrümmt, mit einer Adlernase’, γρῡπόω ‘krümme’, γρύψ, γρῡπός m. ‘Greif (nach dem krummen Schnabel und den krummen Fängen’), nasaliert γρυμπάνειν· γρυποῦσθαι, συγκάμπτειν Hes., wozu wohl zunächst ags. usw. krumb ‘krumm’ (s. oben S. 387).
greu-b-: hierher vielleicht schott.-gäl. groban ‘top or point of a hill’ (*grubb-);
anord. krjūpa, ags. crēopan, mnd. krūpen ‘kriechen’ (‘*sich krümmen wie ein Wurm’), ags. cryppan ‘beugen, biegen’, nhd. mdartl. sich krüpfen ‘sich krümmen’ (schweiz. chrüpfen ‘etwas so biegen, daß es eine rundliche Vertiefung bekommt’), mnd. kroppen ‘krummbiegen’, norw. krøypa (*kraupjan) ‘krümmen’; anord. kryppa f. ‘Buckel’, kryppil, ags. crypel ‘Krüppel’, mnd. kröpel ds. (holl. kreupel; mhd. krüp(p)el, nhd. Krüppel aus dem Ndd.), hochstufig ags. créopel ‘Krüppel’; ags. cropp ‘Büschel von Beeren oder Blumen, Ähre, Kropf’; mit expressiver Verschärfung: ahd. kropf ‘Kropf, Vogelkopf’, mnd. krop ‘Beule, Auswuchs, Kropf, Vogelkopf; Rumpf, (toter) Körper’, nur in letzterer Bed. anord. kroppr ‘Rumpf’; mit einfachem b: anord. krof n. ‘Rumpf, geschlachteter Tierkörper’, kryfia ‘ausweiden’; ein *krufta- ‘Ausbiegung, Hügel’ in mndl. krocht ‘Hügel, Acker in den Dünen’, ags. croft ‘kleines Feld’;
lit. wahrscheinlich grubinė́ti ‘straucheln, stolpern’, grùb(l)as m. ‘rauhe Unebenheit, Erdhügel’.
3. s-Erweiteruug greu-s-: mhd. mnd. krūs ‘kraus, lockig’; mnd. krūse ‘Gekröse, Bauchfett’ (‘*das Krause’); mit germ. -au- ndd. krōs ‘Eingeweide von Gänsen’, mhd. (ge)kroese, nhd. Gekröse, ndd. krüse (*krūsi-) ‘Runzel, Falte, Furche, Locke’, holl. kreus ‘Falz in Faßdauben’; ags. créas ‘zierlich’, wfries. kreas ‘aufgeputzt’; ahd. mhd. krol (-ll-) ‘kraus’ (*kruzlá-), mhd. krol(le), krülle ‘Locke’, norw. krull ds.; norw. mdartl. kruslen, krusken ‘hinfällig’, ndd. krusch ‘crispus’, mhd. krūsp ‘kraus’, nhd. obd. kraust ‘kraus’.

WP. I 593 ff., WH. 623, Trautmann 94 f., 97, 99 f.

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal