Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

geven - (aanreiken, verstrekken)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

geven ww. ‘aanreiken, verstrekken’
Onl. gevon sal ‘zal geven, schenken’, ook sal gevan en givon sal ‘id.’, ertha gaf ‘de aarde gaf’, thi uuirthit gegevan ‘jou wordt gegeven’ [alle 10e eeuw; W.Ps.], ich giuo ‘ik geef’, thie gauon mir thiu andwarde ‘zij gaven mij het antwoord’, wirthet gegiuon ‘wordt gegeven’ [alle ca. 1100; Will.].
Os. geƀan; ohd. geban (nhd. geben); oe. giefan (ne. give); on. gefa (nzw. giva); got. giban; alle ‘schenken, verschaffen’; < pgm. *geban- ‘geven’. De relatie met got. gabei ‘rijkdom’ is onduidelijk. Men suggereert wel dat de oorspr. wortel pgm. *gab- is en dat de werkwoorden zijn beïnvloed door de klinker in het tegenovergestelde *neman- ‘nemen’, maar het genoemde Gotische woord zou ook geheel ongerelateerd kunnen zijn. Zie ook → gaaf en → gift.
Men kan een wortel pie. *ghebh- reconstrueren, maar buiten het Germaans zijn er geen zekere verwanten die deze wortel bevestigen. Voor verdere discussie en voor mogelijke verwantschappen, zie → hebben.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

geven* [aanreiken, verschaffen, schenken] {oudnederlands gĕƀan 901-1000, middelnederlands geven} oudsaksisch gĕƀan, oudhoogduits gĕban, oudengels giefan, oudnoors gefa, gotisch gĭban; buiten het germ. litouws gabenti [verwijderen].

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

geven ww., mnl. ghēven, onfrank. gevan, os. geƀan, ohd. geban, ofri. jeva, oe. giefan (ne. give), on. gefa, got., giban. — lit. góbti ‘inwikkelen’, góbtis ‘streven’, oiers gaibim ‘nemen, aangrijpen’, gabāl ‘het nemen’.

Men gaat uit van idg. wt. *ghabh ‘grijpen, nemen’, waarnaast dan lat. habeo met e-formans de betekenis had van ‘hebben, vasthouden aan’. De overgang naar ‘geven’ is dus groot en laat zich niet overbruggen door uit te gaan van een zwevende bet. ‘overdragen van de een aan de ander’ (FW 193). Men beweegt zich nog in de sfeer van ‘grijpen, nemen’ bij woorden als got. gabei ‘rijkdom’, on. gǫfugr ‘rijk’, maar bij de germ. matronennaam Ala-gabiae raken de beide begrippen elkaar: de godinnen beschikken over rijkdommen (eig. die van de aarde), maar schenken die ook aan haar vereerders. Hier kan de overgang liggen van nemen > geven. — Het ww. geven zelf zal een nieuwe formatie binnen het germaans zijn geweest ter vervanging van het oude *dō- ‘geven’ (IEW 408). — Uitgaande van de wortel *ghabh is het e-vocalisme van geven bevreemdend; misschien mag men uitgaan van een wortel *gaf : gōf (te vergelijken met capio; cēpi); maar dat dit het vocalisme e : o zou hebben gekregen onder invloed van het tegengestelde nemen (Kretschmer Gl. 19, 20) zou wel zeer opmerkelijk zijn.

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

geven ww., mnl. ghēven. = onfr. gëvan, ohd. gëban (nhd. geben), os. gëƀan, ofri. jëva, ags. giefan (eng. to give), on. gëfà, got. giban “geven”. Een germ. ww. van gelijke bet. als idg. dô- in andere talen. Verwant met ier. gabim “ik neem”, lit. gabenù, gabénti “brengen”: alle van den bij gaffel besproken verbaalwortel ghā̆bh-. Uit een grondbet. “overdragen van den een naar den ander” laten zich de bett. “nemen, vatten, hebben, brengen, geven” alle verklaren. Een andere grondbet. heeft on. “nemen, krijgen, geven” gehad (zie vangen). Opvallend is de germ. e, vgl. bezem. Zie gaaf I, gaaf II, gift.

C.B. van Haeringen (1936), Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Supplement, Den Haag

geven. Eng. to give is niet de regelmatige voortzetting van ags. giefan; wegens de g wsch. uit het Scand. Het gaat niet aan, met Güntert Abl. 60, e - o als normaal idg. vocalisme te beschouwen, waarbij dan de germ. e niet bevreemdend, en kelt. a de voortzetting van een reductievocaal zou zijn. — Weinig overtuigend is een andere verklaring van de germ. e: het germ. ww. nieuw gevormd bij nominale vormen als got. gabei v. ‘rijkdom’ en gaaf II. Zie verder nog hebben Suppl.

J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

geven ono.w., Mnl. gheven, Onfra. gevan, Os. geƀan + Ohd. geban (Mhd. en Nhd. geben), Ags. gifan (Eng. to give), Ofri. jeva, On. gefa (Zw. gifva, De. give), Go. giban + Lat. habere = hebben, Oier. gabim - ik neem, Lit. gabendù = ik breng: Idg. wrt. ghabh.

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

F. Aarts (2017), Etymologisch Dictionairke vaan ’t Mestreechs, Maastricht

geve (ww.) geven; Sermoen euver de Weurd (18e eeuw) gaive, Aajdnederlands gevon <901-1000>.

J. van Donselaar (1989), Woordenboek van het Surinaams-Nederlands, Muiderberg

geven: iets geven (gaf, heeft gegeven), 1. (i.h.a.) iets opleveren, van nut zijn. Zal ik nog langer blijven wachten, dacht Marrie, het geeft niets vanavond (Doelwijt 1972b: 144); Marrie is een hoer die in een café op klanten wacht. - 2. (i.h.b., van vruchtbomen e.d.) vrucht dragen. Die boom geeft veel.

S.P.E. Boshoff en G.S. Nienaber (1967), Afrikaanse etimologieë, Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns

gee: – geef/gewe – , aanreik, skenk; Ndl. geven (Mnl. gheven), Hd. geben, Eng. give, Got. giban, blb. hoofs. Germ.

Thematische woordenboeken

K. van Dalen-Oskam & M. Mooijaart (2005), Nieuw bijbels lexicon: woorden en uitdrukkingen uit de bijbel in het Nederlands van nu, uitgebreid met De Nieuwe Bijbelvertaling, Amsterdam

Het is zaliger of beter te geven dan te ontvangen, men is uiteindelijk beter af als men veel weggeeft dan als men rijkdom verwerft.

In Handelingen 20:35 bepleit Paulus onbaatzuchtigheid en de zorg voor de zwakken. Hij citeert daarbij Jezus, die gezegd zou hebben: 'Het is zaliger te geven dan te ontvangen' (NGB-vertaling; in de NBVluidt de uitspraak: Geven maakt gelukkiger dan ontvangen). In de evangeliën zijn deze woorden niet bewaard.

Statenvertaling (1637), Handelingen 20:35. Ick hebbe u in allen getoont, dat men alsoo arbeydende de swacke moet opnemen, ende gedencken aen de woorden des Heeren Jesu, dat hy geseght heeft, Het is saliger te geven dan te ontfangen. (De Liesveldtbijbel (1526) heeft: Gheuen es saliger dan ontfaen.)
Wij zullen geen gekke dingen doen. Dat geld gaat terug naar de gemeenschap, ook als een stukje zelfbescherming. Het is beter te geven dan te ontvangen. (NRC, dec. 1994)

P.G.J. van Sterkenburg (2001), Vloeken. Een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie, 2e druk, Den Haag

geven. Als een jood een hekel had aan iemand kon hij hem toevoegen God geve je veel personeel! Vgl. Van Eijk (1995: 136). Veel personeel betekent veel zorgen. De emotionele betekenis duidt op minachting, afkeer e.d. en kan het best weergegeven worden met ‘ik heb een hekel aan je’.

W. de Vreese (1899), Gallicismen in het Zuidnederlandsch, Gent

geven (I). - In het Fransch heeft het ww. donner o.a. de beteekenis van uitzicht geven, doch in onze taal kan men geven alleen in dien zin niet gebruiken. || Josephine zette zich aan het venster, dat op het hoveken gaf. R. LOVELING, Nov. 144. De zaal, zoo heet bij ons de groote voorkamer, die met twee hooge vensters op den tuin geeft, A. BERGMANN, Staas 54. Wordt vereischt uitzicht hebben (een venster geeft uitzicht, maar een kamer heeft uitzicht).

geven (II) (aan iets den vrijen loop geven). - Deze uitdrukking is de letterlijke vertaling van fr. donner (un libre) cours à -. In het Nederlandsch zegt men den vrijen loop laten (verg. Wdb. d. Ndl. Taal 4, 1932). || Zij zweeg eene wijl om den vrijen loop aan den tranenstroom te geven, CONSC. 2, 145b. Beiden zwegen om hunne verbeelding vrijeren loop te geven, MILLECAM, Finh. en Lieder. 1, 90.

geven (V) (de wet geven). - Deze uitdrukking is de letterlijke vertaling van fr. donner la loi. In het Nederlandsch zegt men iemand de wet voorschrijven, de wet (in Zuid-Nederland wetten) stellen. || Napoleon (die) ... koningen en keizers voor zich deed knielen en schier alleen in Europa de wet gaf, G. BERGMANN, Gedenkschr. 35. Spanje, ... was in het geheel niet meer de groote, fiere macht, die de wet gaf in Europa, ROOSES, Antw. Schildersch. 2, 138.

geven (VI) (iemand op de zenuwen geven). - Deze uitdrukking is de letterlijke vertaling van fr. donner sur les nerfs. In het Nederlandsch zegt men dat iets iemand zenuwachtig maakt. || Hij (zette) ... eenen bemodderden voet op den blinkenden rand van den aschbak ... Dat gaf Mevrouw Dal op de zenuwen, V. LOVELING, N. Nov.2 154.

[verkeerd gebruik van een voorzetsel o.i.v. het Frans]
geven. - Men zegt in het Nederlandsch tot of ten antwoord geven, krijgen; maar in het Fransch: pour toute réponse, il dit enz. (er hoeft zelfs niet te volgen dat er iets gezegd wordt, er mag ook volgen dat er iets gedaan wordt). In de volgende aanhalingen is dit Fransche spraakgebruik nagevolgd. || Voor eenig antwoord hief hij handen en oogen in begeestering ten hemel, CONSC. 2, 345a. Wij vragen dat de ambtenaren in de Vlaamsche provinciën de landtaal (sic) zouden moeten kennen, en de … minister geeft voor antwoord, dat het nooit anders is toegegaan, VUYLSTEKE, Prozaschr. 1, 4.

geven (III) (zijn ontslag geven). - In Zuid-Nederland treft men bijna uitsluitend zijn ontslag geven aan, letterlijk vertaald naar fr. donner sa démission. In het Nederlandsch zegt men zijn ontslag nemen, indienen, vragen. Toch kan men zeggen iemand zijn ontslag geven, t.w. aan iemand dien men in zijn dienst heeft, zoodat dan bedoeld wordt iemand uit zijn dienst ontslaan. || (De) burgemeester ..., die eenige dagen te voren zijn ontslag had gegeven, G. BERGMANN, Gedenkschr. 174. De oude Pauwels, onze deken, geeft zijn ontslag, SLEECKX 5, 12. Ik oordeelde niet beter te kunnen doen dan mijn ontslag te geven, SNIEDERS 5, 80a. Hadden eenigen in den beginne republikeinsche bedieningen aanvaard, zij gaven hun ontslag als zij zagen hoe hatelijk de Franschen te werk gingen, MATHOT, Troeb. Tijd 89. Wij hebben eenen brief ontvangen van den heer Baelens, die zijn ontslag geeft als lid, A. BERGMANN, Staas 79. Er werd ... gezegd, dat de schoolmeester zijn ontslag (zou) geven, LOVELING, Vl. Gew. 24. Hij is geen meester meer, hij heeft zijn ontslag gegeven, LOVELING, Sophie 317. Zijnen oom, die niets beter vroeg dan zijn ontslag te geven, 344. Haantjes verklaarde aan het nog gansch ontstelde meisje, dat zij ... op staanden voet ... haar ontslag geven moest, 442. Indien ik niet bewezen had, dat uw veelkleurige ballon, uit de Toekomst opgelaten, maar eene zeepblaas was, dan hadde ik van stonden aan mijn ontslag kunnen geven, én als leeraar, én als briefwisselend lid van de “Kon. Vlaamsche Academie”, CLAES in De Toekomst 36, 73. Was er nog quaestie van op te lossen, waarom zeker beambte van den staat zijn ontslag wil geven, maar enz., DAEMS, Kruiw. 111. Twee der eerstbenoemde leden gaven hun ontslag, DE VOS, Prijsk. en Acad. 154. Hij moest zijn ontslag geven, en gaf het, ROOSES, N. Schetsenb. 337. Er werd aangenomen, dat de heer van Beers en ik, alsmede diegene onzer candidaten die zouden benoemd worden hun ontslag zouden geven, indien enz., ROOSES, Sticht. d. Vl. Ac. 18. Op 70-jarigen leeftijd gaf Ranke zijn ontslag van professor, V. GHENDT in De Toekomst 30, 44. Hij deed zijne studiën te ... Leyden waar hij hoogleeraar werd in 1846 en zijn ontslag gaf in 1884, De Toekomst 33, 504. Ter vervanging van den heer de Potter, die zijn ontslag heeft gegeven, Versl. Vl. Acad. 1892, 91.

geven (IV) (eene voordracht geven). - Algemeen wordt er in Zuid-Nederland gezegd en geschreven eene voordracht geven. Deze uitdrukking is de letterlijke vertaling van het Belgisch Fransch donner une conférence (1); in goed Nederlandsch zegt men eene voordracht, eene lezing houden. || Ik (had) mij gelast te Lier eene voordracht over het leven en de werken van den Vader der Vlaamsche Beweging te geven, SEGERS bij G. BERGMANN, Gedenkschr. 230. De heer Gr... (gaf) ... eene voordracht over den oorsprong der omwenteling van 1789, V. GHENDT in De Toekomst 30, 41.

(1) In zuiver Fransch zegt men faire une conférance. Zie V. GALAND, Les 600 expressions vicieuses belges (Charleroi, 2e éd., 1892), 9.

[verkeerd gebruik van een voorzetsel o.i.v. het Frans]
geven (de voorkeur geven). - In het Nederlandsch staat bij de werkwoordelijke uitdrukkingen de voorkeur geven, krijgen, een bepaling in den datief, al of niet omschreven met aan, en eene andere met boven: (aan) iets of iemand de voorkeur geven boven iets anders of een ander. Maar in het Fransch zegt men donner la préférence à une personne, à une chose sur une autre, en naar het voorbeeld daarvan staat op de volgende plaatsen op in plaats van boven. || Hij was aan zijnen Vlaamschen leeftrant … de voorkeur blijven geven op eenen Franschen, SLEECKX 12, 261. Zoo ik ’t … moet gedoogen, dat een vreemde indringeling de voorkeur op mij krijgt, 16, 33. Den man …, wien hij de voorkeur op den jongeling meende te moeten geven, 16, 34.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

geven ‘aanreiken, verschaffen, schenken’ -> Javindo heef ‘aanreiken, verschaffen, schenken’; Negerhollands gie, gi, gie(v/f) ‘aanreiken, verschaffen, schenken’; Skepi-Nederlands gef ‘aanreiken, verschaffen, schenken’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

geven* aanreiken, verschaffen, schenken 0901-1000 [WPs]

Idioomwoordenboeken

F.A. Stoett (1923-1925), Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden, drie delen, 4e druk, Zutphen

2623. Het is zaliger te geven dan te ontvangen.

Deze spreuk is ontleend aan Hand. XX, vs. 35, waar Paulus zegt: Ick hebbe u in allen getoont, dat men alsoo arbeydende de swacke moet opnemen, ende gedencken aen de woorden des Heeren Jesu, dat hy geseght heeft: Het is saliger te geven dan te ontvangen; zie Zeeman, 225; Wander I, 1368; afrik. dis saliger om te gee as om te ontvang; fr. mieux vaut donner que recevoir; hd. Geben ist seliger denn Nehmen; eng. it is more blessed to give than to receive.

681. Weten te geven en te nemen,

d.w.z. in den omgang met anderen toegevendheid weten te vereenigen met de zorg voor eigen belang; meegaand zijn; vgl. hd. zu geben und zu nehmen, versteht nicht jedermann (Wander I, 1376; Eckart, 140); eng. to know to give and take. Sedert de 16de eeuw bekend; vgl. Tijdschrift XVI, 57, waar uit een hekelschrift van het einde der 16de eeuw wordt aangehaald: Ende het is een man van verstandt, hy weet te gheven ende te nemen, maer te nemen aldermeest; Harreb. III, 27 a; fri. nimme en jaen. Synoniem was weten te lichten en te zwaren (zie Ndl. Wdb. VIII, 1968; Molema, 243), dat ook in het Friesch bekend is: men moat lichtsje en swierje kinne.

968. Houden van iemand,

d.w.z. iemand liefhebben. In de middeleeuwen beteekent houden van iets in leen hebben van, iemands vasal zijn (fr. tenir (un fief) de quelqu'un), afhankelijk zijn; vandaar om iemand geven, zich om iemand bekommeren; ophebben met (vooral in de uitdr. vele van hem selven houden, d.i. hoogmoedig, ingebeeld zijn), waaruit zich de tegenwoordige beteekenis van liefhebben, beminnen kan hebben ontwikkeld; fri. fen immen hâlde. Zie het Mnl. Wdb. III. 632-634; Ndl. Wdb. VI, 1148, maar ook in het hd. halten von einem (sich im Sinne mit halten auf einen berührend), iemand hoogachten, met iem. ophebbenZie N. Taalgids, XIV, 17 noot..

1240. Koop geven,

d.w.z. in eigenlijken zin: iets voor minder prijs geven dan men eerst gevraagd heeft; den koop laten doorgaan, den geboden prijs aannemen, en van daar bij overdracht: toegeven, de minste zijn; fri. keap jean, den koop toeslaan, fig. toegeven, den strijd opgeven. De uitdrukking is elliptisch en luidde oorspronkelijk iets beter koop geven, zooals blijkt uit Sart. II, 5, 16: al buldert hy hooch, hy sal noch beter koop geven; Pers, 720 a: Hier nae gaven de Groningers beter koop; Lichte Wigger, 15 r; Pasquilm. 16 (beter koop bieden); Winschooten, 121: Beter koop geven beteekend oneigendlijk geseggelijker sijn; beeter aan de hand gaan. Vgl. eng. cheap, goedkoop, ellipt. voor good cheap; verder Mnl. Wdb. IV, 1839-1840; Van Moerk. 65; Kluchtspel III, 280; Huygens, V, 93:

En 't lykent oock wel rede,
Dat man en vrouw somtijds iens vallen over hoop,
En grommelen en poos, en geve dan weer koop.

Sewel, 409: Koop geeven, to yield, to give way; Halma, 280: Koop geeven, relâcher de sa prétention, mettre de de l'eau dans son vin; Tuinman, I, 115; 136; Willem Leevend I, 324; Harreb. I, 434.

1281. Krimp geven,

d.w.z. het opgeven, bijdraaien, toegeven, in zijn schulp kruipen; eig. krimpen, terugtrekken. Vgl. Winschooten, 127: de Heeren krimpen, dat is, sij staan niet meer op haar stuk, sij beginnen wat toe te geeven: laaten haar ooverreeden; Gew. Weeuw. II, 51: Ik geef geenzints krimp; II, 12; Tuinman I, 277; 282; Br. v. Abr. Bl. I, 223; Ndl. Wdb. VIII, 266. De uitdr. is te beschouwen als eene omschrijving van krimpen; vgl. pas geven = passen. Dat we in krimp, zuidndl. kremp, krimp, krump, een znw. hebben te zien, blijkt uit Hoeufft, 332: van geene krimp weten, zich niet weten in te krimpen, van geldverkwisten gezegd, waarmede te vergelijken zijn Sewel en Halma, die beiden citeeren: daar is nog geen krimp (gebrek, dial. krapte) van geld (dat thans bij ons en in Zuid-Nederland nog in gebruik is; o.a. O.K. 180; Antw. Idiot. 716); Ten Doornk. Koolm. II, 364 a: 't geld geid to krimpe, het geld vermindert; nd. in de Krimm gahn (krimpenKorrespondbl. XXIX, 8.). Ook in het Westvlaamsch kent men krempe geven (De Bo, 1471); in het fri. krimp jaen naast bilûke, slinken, en bilies of bilied jaen. Als bijw. in et kremp hebbe, het krap hebben (N. Taalgids XIV, 196).

2291. Iemand troef geven,

d.w.z. slagen geven; ook iemand flink te woord staan, hem duchtig de waarheid zeggen, hem (af)troeven of overtroeven (no. 62; Tuerlinckx, 495; Antw. Idiot. 929; Villiers, 129); fri. troef opspylje; oantroevje, gevoelig aankomen; tatroevje, krachtig slaan. Vgl. Van Effen, Spect. IV, 1. Hoor vriend, sprak hy, ik heb niet gestudeert, en ik verzeker je dat onze pastoor jou wel anders troef zou geven op al jou redenen die je bijbrengt; Boere-krakeel, 189 en 190; Rusting, 141; Sewel, 798: Troef geeven (slaan), to beat; hy heeft helder troef gehad, he was soundly beaten; 608: optroeven (kastyden), to beat, to whip, to chastize. Deze uitdr. is ontleend aan het kaartspel, waarin de troef de kaart is, waarmede de andere kaarten genomen of geslagen kunnen worden. Vgl. het zuidndl. iemand een pandoering draaien (Leopold, 8) of geven en eene pandoering krijgen, een pak slaag krijgen; Ndl. Wdb. XII, 316; De Bo, 824: pandoer geven, - krijgen, slagen geven of krijgen; Schuermans, 742: iemand travans geven; De Bo, 1186: troef uitgaan, hard tegen iemand uitvaren; Molema, 530 a: van jas (= troefboer) kriegen, slaag of eene berisping krijgen. Van zich aftroeven, flink van zich af spreken, antwoorden; vgl. De Arbeid, 4 Maart 1914 p. 4 k. 3: Natuurlijk werd ik heftig bestreden. Evenwel ik troefde ook van mij af.

Eveneens zijn aan het kaartspel ontleend de uitdr. zijn laatsten troef uitspelen, hd. den letzten Trumpf ausspielen; eng. to play one's last trump, zijn laatste middel beproeven, waarvoor men in Zuid-Nederland volgens Tuerlinckx, 329 en Joos, 90 zegt zijn lesten knikker in de o zetten en vroeger bij ons zijn laatste brood bijzetten (Sart. I, 1, 59; Ndl. Wdb. III, 1553). Een hoogen troef uitspelen, een krachtige poging beproeven; vgl. Handelsblad, 28 Oct. 1923 (O), p. 10 k. 5: De regeering had gemeend een bijzonder hooge troef uit te spelen door haar lot aan onze verfoeide Vlootwet te verbinden. De troeven in handen houden, meester van het spel zijn, zorgen de baas te blijven. Geen troef verzaken, de gelegenheid niet laten voorbijgaan; zie E. Wolff-Bekker, Zieke Mietje: Die verzaakt geen troef als er een plaisierpartytje te nemen is. Armoede is troef, er heerscht voortdurend armoede, dat ook volgens Rutten, 236 b; Antw. Idiot. 1267; Teirl. 22; Claes, 243; Waasch Idiot. 662 b en Joos, 71 in Zuid-Nederland bekend is, en te vergelijken is met het is dalles (armoede) troef (in Groot-Nederland, 1914, 393); Rusting, 193: krabben, lollen, bijten was troef; Tydeman is troef (in Nkr. VII, 22 Febr. p. 2); rood is troef (in Nkr. VII, 18 Oct. p. 4); Die ziet, hoe bedrog en misleiding al jaren troef is geweest (Nkr. IX, 10 Juli 1915); Zij achten de vraag of in den Amsterdamschen raad reaktie troef zal zijn, dan wel de democratie den toon zal aangeven, van geen belang (Het Volk, 7 Juli 1915, p. 1 k. 1); Het Socialisme was in die dagen troef in het Noorden des lands (Het Volk, 16 Jan. 1914 p. 5, k. 4); Handelsblad, 26 April 1923 (O) p. 6 k. 3: Het zal een interessant stuk Roomsche machtspolitiek beteekenen, het uitspelen van een nieuwe zwarte troef, waarvan Mr. dr. Jan v. Best waarschijnlijk nog niet durfde droomen, toen hij vier jaar geleden zeide: Rome is troef. Het dial. hd. da ist Treff (= fr. trèfle), Schellen (= Maulschellen, maar ook in het kaartspel ruiten) Trumpf, daar vallen klappen, daar is schoppen troef, zooals onze voorouders zouden zeggen; da ist jetzt Dreck Trumpf, daar ziet het er slecht uit. Ook in Zuid-Nederland is de uitdr. troef geven (- krijgen) bekend (Antw. Idiot. 1267).

2411. Iemand op de vingers tikken (of geven),

d.i. hem licht berispen, hetzelfde als ‘iemand op de kneukels kloppen, hem wederhouden en straffen, wanneer hy zich te veel aanmatigt, of zyne handen te verre wil uitsteken’ (Tuinman II, 148; Joos, 73) of iemand op den duim kloppen (Hooft, Tacitus Jaarb. 140; Tuinman I, 328); in Zuid-Nederland: iemand op zijn duimen kloppen, hem duchtig hekelen, wederleggende beschamen; ook: iemand doen betalen; syn. van iemand op zijn kneukels tikken (zie Antw. Idiot. 384; De Bo, 277; Teirl. II, 151). Vgl. C. Wildsch. V, 124: Als mijn conscientie mij geen rust laat, voor ik eens eene hoogwelgeboren vrouw wat op de vingers getikt heb, die het wat al te erg maakt, omtrent lieden van geen geboorte; bl. 132: Dit is de reden dat ik u, die ik zo hoog acht, bij alle gelegenheden zo plaag, kwel en op de vingertjens tik; evenzoo in II, 210; V, 219; VI, 2; W. Leevend, II, 151. In W. Leevend, I, 324: op de vingers krijgen; I, 26: iemand op de vingeren kloppen; V, 66; 114: op de vingeren geeven; Janus, 42: op de kneukels krijgen; C. Wildsch. V, 308: op de handen tikken; afrik. iemand op die vingers tik; fr. donner sur les doigts à qqn; hd. einem auf die Finger klopfen (Grimm III, 1656); eng. to rap a person's knuckles; to get upon the finger-ends (verouderd).

2442. Voet geven,

d.i. steunen, begunstigen, zoowel van personen als denkbeelden en gevoelens gezegd ‘gelegenheid geven om vastigheid te krijgen’ (Weiland). Het znw. voet heeft hier de beteekenis van steunpunt, waarop iets rust; evenals in voet krijgen, eig. een steunpunt krijgen, vastigheid krijgen, ingang vinden, invloed krijgen. Vgl. het fr. avoir pied (dans l'eau), sentir le fond sous ses pieds, grond krijgen; donner du pied à un mur, élargir la base; donner du pied à une échelle, l'appuyer en l'inclinant pour lui donner plus d'équilibre; prendre pied, gagner confiance; hd. festen Fusz Fassen; eng. to get a footing (vgl. westvl. voeting). Op de oudste plaatsen luidt de uitdrukking gewoonlijk de(n) voet geven; vgl. Despars I, 362: Ghemerct dat zy hemlieden oyt totter piraterie verwect ende voet ghegheven hadden; Kiliaen: Den voet gheven, oorsaecke geven, dare ansam, prebere occasionem, fenestram aperire; Servilius, 210*: fenestram aperire, den voet gheven; Sart. I, 4, 56: de voet geven; III, 7, 48: fores aperire, de voet geven; Dagb. van Jan de Pottre, 84: De prince van Orannen die huerlien den voet gaf; Idinau, 125:

 Iemandt den voedt gheven.
 Die klemmen wilt, die gheeftmen den voedt,
 So gheeft men oock voetsel tot eenigh quaedt.

Uit deze plaats blijkt, dat de oorspronkelijke beteekenis moet geweest zijn: iemands voet steunen om hem op te lichten (vgl. iemand een beentje geven, hem helpen te paard stijgen, eng. to give a leg (up), en iemand een gatje geven, hem een zetje of een duw geven, om hem op te wippen (Ndl. Wdb. IV, 344), eene meening, die bevestigd wordt door Trou m. Bl. 16:

 Siet geen veijnster! dat moeten wij inne.
 Ick salder na climmen, geeff mij den voet!
 En dan sal ick de deure open doenVgl. de synonieme uitdrukkingen staantje geven, de handen saamgevouwen houden derwijze dat een ander er den voet kunne opstellen als op eenen trap, om ergens op te klimmen of aan te geraken (De Bo, 1086); bokjestoan (Molema, 47), oostfri. bukstân; eenen bok zetten (Schuermans, 66 b; Bijv. 44 a); leertje staan, leerken staan (Tuerlinckx, 555; Antw. Idiot. 751; Ndl. Wdb. VIII, 1304); schoudertje staan of schortje staan (Bijv. 184 a); schoere of schoerk(en) staan (De Bo, 999 b)..

Bij Winschooten, 340: Iemand een voet geeven, iemand iets inwilligen, iemand aanleiding ergens toe geeven; Ned. Hist. 458: voet nemen, aanleiding nemen; 412: voet hebben, een grondslag hebben, een begin hebben; Sart. I, V, 58: In aqua haeret, hy heeft geen vaste voet; Vondel, Adonias, 553: Daar Nathan my kroont om dien weerspanneling geen' voet in 't rijck te geven; Tuinman I, nal. bl. 20: Ymand een voet geven, dat wil zeggen, grond en aanleiding, hem plaats ruimen. In de 18de eeuw komt de uitdrukking ook zonder het lidwoord voor, blijkens Langendijk, Wederz. Huwelijksbedr. vs. 1862: Dat gaf aan and'ren voet tot schelmerijen; Van Effen, Spect. III, 21: De gelukkige uitslag van deze stoute onderneming geeft hem voet, om alle die Heren, te groeten; XII, 6: Immers zou ik door my niet te wreken myn belediger voetgeven om my al meer en meer kwaet te doen; Halma, 737: Iemand te veel voets geeven, te veel inwilligen of toelaaten, donner trop de pied à quelqu'un, lui accorder trop de liberté; Sewel, 902: Voet geeven (aanleiding geeven), to give cause; iemand te veel voets geeven (te veel toegeeven), to yield too much to one; fri. immen foet jaen, gelegenheid geven om iets te doen wat hij wel wou (Fri. Wdb. I, 386). Voet krijgen treft men in de 17de eeuw o.a. aan bij Vondel, Salomon, 396: Zoo krijght de godsdienst hier een' vasten voet in 't Rijck; Pers, 472 a: En was Billy oock besich om eenigen voet in 't noorder-quartier te krijghen; zie verder Van Effen, Spect. III, 79; Op dien grond, waar ze (de Roomsche gezindheid) maar de minste voet krygt, houd ze niet op met geduurig te woelen, om meer en meer aanhang te maken; Schuermans, 824: voet krijgen, veld winnen; Tuerlinckx, 700: ieverans voet krijge, er in gelukken zich ergens beginnen in te dringen; fri. foet krije, voet krijgen; ook: op het spoor komen (in de jacht). Het is zeer wel mogelijk, dat beide uitdrukkingen den voet geven en voet geven (of krijgen) van elkander moeten worden gescheiden, en de laatste niet uit maar naast de eerste is ontstaan.

Overige werken

Julius Pokorny (1959), Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch, Bern.

ghabh- ‘fassen, nehmen’, mit ē-Formans durativ ‘haben, festhalten an’, könnte Schallwurzel (Nachahmung des Schnapplautes) sein, was den häufigen Zusammenfall mit den gleichbedeutenden Wurzeln qagh- und qap- erklären würde (vgl. auch Vendryes MSL. 18, 310); andrerseits setzen EM2 150 für qap- (also auch für ghabh-) einen Vokalismus ē : ō : ǝ an (dagegen Reichelt KZ. 46, 339, WP. I 344, WH. I 159), so daß unsere Wurzel als ghǝbh- anzusetzen und ai. gábhasti-ḥ ‘Hand’ dann fernzuhalten wäre.

Ai. gábhasti-ḥ m. ‘Vorderarm, Hand’;
lat. habeō, -ēre ‘halte, besitze, habe’, usw.; dēbeō ‘schulde, muß’ (*dē-habeō), praebeō ‘reiche dar’ (älter prae-hibeō = umbr. pre-habia, pre-hubia ‘praebeat’), habē-nā f. ‘Haltriemen, Zügel’, habilis ‘handlich, tauglich’, usw.;
osk. i̯o-Flexion: haf[íar] ‘habeatur’, hafiest ‘habēbit’ (*ghabh-), dazu Präter. St. hip- (*ghēp-, wohl durch Einfluß von lat. capiō : cēpī; anders EM2 442) im Konj. Perf. hipid, Fut. exakt. hipust ‘habuerit’;
umbr. habe ‘habet’, Imper. habitu, habetu ‘habētō’ (*habē-) neben habiest ‘habēbit’ (*habi̯ō) und sub-ahtu, subotu ‘dimittito’ (*sub-habĭ-tōd), usw.; zum umbr. -b- vgl. Devoto, Tabulae Iguvinae 172 ff., v. Blumenthal, Iguv. Taf. 662;
air. gaibid ‘nimmt, ergreift usw.’, später auch ‘bekommt’ (*ghab(h)-i-ti), Verbalnomen gabal f. (kelt. *gabaglā, der Ausgang wohl von *kaglā, cymr. cael ‘das Erlangen’ bezogen; s. unter qagh- ‘fassen’) ‘das Nehmen’ = cymr. gafael ‘das Festhalten’ (f = v), corn. gavel f. ‘das Halten, Ergreifen’, abret. an-gabol ‘saisie, reprise’; sonst meist im Brit. anlautendes k (von qagh- bezogen): mcymr. und cymr. caffael ‘das Erlangen’ (neben cael, s. oben); das ff stammt aus dem s-Konjunktiv (v + h > f); mit anderem Suffix corn. caf(f)os, cafes, mbret. caf(f)out, bret. kavout ‘haben’;
über auffallende Übereinstimmungen der ir. Komposita mit gaib- mit den lat. Zusammensetzungen von habēre s. Pedersen KG. II 532;
hierher auch gallorom. *gabella ‘Garbe, Holzbündel’ aus gall. *gabaglā;
got. gabei f. ‘Reichtum’ (*ghabhī), gab(e)igs ‘reich’ (*ghabhīko-), ahd. kepi f. ‘Reichtum’, kepic ‘reich’, ags. giefig, aisl. gǫfugr ds.; gǣfa f. ‘Glück’, gǣfr ‘freigebig, angenehm, dienlich’ (germ. *gēbiz), mhd. gæbe ds., nhd. ‘gang und gäbe’; dazu auch der germ. MatronennameAla-gabiae ‘die Allgebenden’, GN Fria-gabis ‘liebe Geberin’; über den GN Garman-gabis s. Gutenbrunner Germ. Götternamen 90 ff.; got. PN Gaf-ildo, ahd. Gab-ward;
germ. Neuschöpfung (als Ersatz für dō- ‘geben’) ist got. giban (Präter. gaf, Pl. gebum), aisl. gefa (urnord. 1. Sg. Präs. gifu, 3. Sg. Präter. gaf), ags. giefan, ahd. geban usw. ‘geben’; got. giba f., aisl. gjǫf, ags. giefu, ahd. geba f. ‘Gabe’; nach Kretschmer Gl. 19, 208 stammt der Vokal des germ. *ʒeƀan vom gegensätzlichen neman ‘nehmen’; ahd. PN Gibicho, aisl. Gjūki;
germ. *kaƀisi̯ō f. in ags. cefes, cyfes ‘Magd, Konkubine’, ahd. kebisa ‘Kebse’, neben anord. kefser m. ‘Gefangener’, wird (unsicher) auf eine idg. Nebenform *gabh- zurückgeführt;
lit. gãbana, gabanà f. ‘Armvoll (Heu)’; daneben gabenù, gabénti ‘fortbringen’, Präter. dial. at-gė́bau ‘habe hergebracht’ (vgl. lat. capiō: cēpi), gabùs ‘begabt’, gebù, gebė́ti ‘imstande sein, gewohnt sein’; mit ō: gobùs ‘gierig’, gõbis m. ‘Gier’, dial. guõbti ‘zusammenraffen’, usw.;
slav. (ursprüngl. Iterativum) *gabajǫ, *gabati in poln. gabać ‘angreifen, ergreifen’, wruss. habáć ‘nehmen, ergreifen’, usw.; aksl. gobino ‘Fülle’, gobьzь ‘reichlich’ sind germ. Lw. Über den expressiven Charakter des ch- in russ. chábitь ‘an sich reißen’, chopítь ‘greifen, fassen’ usw. s. Machek Slavia 16, 178, 208 ff.

WP. I 344 f., WH. I 158 ff., 630 f., Trautmann 74, Feist 175 f., 214.

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal