Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

dwalen - (zich doelloos voortbewegen)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

dwalen ww. ‘zich doelloos voortbewegen’
Onl. duelont ‘zij dwalen’ [10e eeuw; W.Ps.]; mnl. dualen [1240; Bern.], dvelende (teg.deelw.) ‘dwalend’ [1290; CG II, En.Cod.], bi nacht int duuster gaen sonder dwalen ‘bij nacht door het duister gaan zonder te (ver)dwalen’ [1450-1500; MNW].
Er lopen hier minstens twee werkwoorden door elkaar: een zwak *dwalōn- en een sterk *dwelan- ‘verward zijn’. Zwak zijn: os. dwalōn ‘buiten zinnen zijn’; ohd. twalôn ‘treuzelen’; ofri. dwalia ‘dwalen’; oe. dwalian ‘id.’. Sterk zijn: os. dwelan ‘dralen’; ohd. twelan ‘treuzelen, inslapen’; oe. dwelan ‘dwalen’. Daarnaast bestaat er nog een zwakke afleiding bij het pgm. bn. *dwala- ‘dwaas’ (got. dwals ‘dwaas’, mnd. dwal ‘id.’): os. dwellian ‘treuzelen, tegenhouden’; ohd. twellen ‘inhouden, dralen’; ofri. dwilia ‘treuzelen’; oe. dwellan ‘misleiden’. Uitgangspunt is vermoedelijk pgm. *dwela-, *dwala- ‘verward, dwalend’.
Hierbij zijn geen pie. verwanten bekend. Misschien bestaat er verband met woorden als → dol 1 en → dolen.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

dwalen* [zwerven] {oudnederlands dwelan 901-1000, middelnederlands dwalen, dwelen} middelnederduits dwalen, oudsaksisch fordwelan, oudhoogduits twalon, oudengels gedwolen [verkeerd]; verwant met dol1.

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

dwalen ww., mnl. dwālen ‘dwalen, zich vergissen’, mnd. dwālen ‘dwalen’, ohd. twalōn ‘talmen’, oe. dwalian ‘dwalen’, on. dvala ‘talmen, uitstellen’ en got. dwals ‘dwaas’. Met andere vocaal oostmnl. dwēlen ‘dwalen, zich vergissen’, onfrank. dwelan ‘dwalen’, os. for-dwelan ‘verzuimen’, ohd. -twelan ‘verdoofd worden’ en oe. gedwolen ‘verkeerd’. — Zie verder: dolen en dol 2.

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

dol II bnw., dial. ook dul, mnl. dol, dul (ll) “dom, dwaas, krankzinnig, dol, gemeen”. = ohd. tol (l) (nhd. toll), os. dol (l), ofri. dol, dul, ags. dol (l) (eng. dull) “dwaas”, germ. *ðula-. De ll in het Mnl. is secundair. Een enkele l heeft nog ndl. dolen, mnl. dōlen “dwalen, zich vergissen, zijn bewustheid verliezen”, = mnd. dōlen “dwalen”; vgl. ook on. dul v. “’t verborgen houden, drogbeeld”. Hiermee staan in ablaut: 1. oostmnl. dwēlen “dwalen, zich vergissen” (bij het sterke verl. deelw. heeft zich wellicht het praesens dwōlen ontwikkeld), onfr. dwëlan “dwalen”, ohd. -twëlan “stijf, verdoofd worden”, os. for-dwëlan “verzuimen”, st. ww., waarvan ook ags. gedwolen “verkeerd”, naast zwak dwëlian “dwalen”, 2. got. dwals “dwaas”, mnl. (nnl.) dwālen “dwalen, zich vergissen”, ohd. twalôn “talmen”, mnd. dwālen, ags. dwalian “dwalen”, on. dvala “talmen, uitstellen”, bovendien een n.- en wgerm. znw. *dwalô- en een ww. *dwaljan, die ook in het Mnl. nog voorkomen. Voor een andere afl. vgl. bedwelmen. Met langen klinker vgl. on. dø̂lskr “dwaas”; dezelfde klanktrap (dhwôl-) in ier. dâl “uitstel”, arm. dul “het ophouden, staken, de rust”. Wsch. heeft de idg. basis dhwē̆l-, dhwō̆l-, dhul- “staken, rusten, talmen” zich in het Germ. vermengd met een andere, die van den wortel dhū̆- is afgeleid, waarbij ook duizelen en dwaas behooren. Andere l-afll. hiervan zijn ier. dûil “verlangen” (eig. “gemoedsbeweging”), lat. fûlîgo “roet”, lit. dúlkė “stofje”, oi. dhûlī̆- “stof”. Misschien ook ier. dall (d uit dhw) “blind”, gr. tholós (*thFolós) bnw. “troebel”, znw. “modder, vocht van den inktvisch”? en oi. dhvárati “hij misleidt, brengt ten val”?. — In dolgraag e.a. is het bijw. dol = “heel, zeer” geworden.

J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

dwalen ono.w., Mnl. id. + Mhd. id., Ags. dwalian, On. dvala, denomin. van * dwaal (z. dol 1), dat van denz. stam is als ’t enk. imp. van een st. werkw.: Onfra. en Os. dwelan, Ohd. twelan, Ags. dwelan = op den dool zijn, bedwelmd zijn + Skr. wrt. dhvṛ = misleiden, Idg. wrt. dhu̯el. Van ditzelfde st. werkw. komt nog het Mnl. factit. dwellen = bedwelmen, en het subst. dwelm, Os. dwalm = Ohd. twalm = bedwelming.

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

F. Debrabandere (2010), Brabants etymologisch woordenboek: de herkomst van de woordenschat van Antwerpen, Brussel, Noord-Brabant en Vlaams-Brabant, Zwolle

dalen, ww.: ijlhoofdig zijn. Uit dwalen door assimilatie van de w aan de a, vgl. dial. kaad < kwaad.

A.A. Weijnen (2003), Etymologisch dialectwoordenboek, Den Haag

daolen ijlhoofdig zijn (Oost-Noord-Brabant). ‹ dwalen, zoals peell. kăŏ ‘boos’ ‹ kwaad. ~ got. dwals ‘dwaas’, dol, dolen, dwaas, bedwelmen en buiten het germ. ~ gr. tholerós ‘troebel, verward’, ~ oiers dall ‘blind’.
OV I 199, NEW 146, IEW 265, 266.

dwelen dwalen (Drente). = oostmnl. dwelen ‘id.’, onfr. dwelan ‘id.’, os. for-dwelan ‘verzuimen’. Abl. ~ dwalen, abl. ~ dolen, abl. ~ got. dwals ‘dwaas’.
Sassen 62.

Thematische woordenboeken

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

dwalen is menselijk (vert. van Latijn errare humanum est)

T. Pluim (1911), Keur van Nederlandsche woordafleidingen, Purmerend

Dol (dwaas, onzinnig) van den Germ. wt. dul (bij Vondel. nog „in dullen overmoed”), met een bijvorm dwal, en deze van den Idg. wt. dhwel, dhul = verward, bedwelmd, dwaas zijn. Aan de beide Germ. wortels zijn ontleend: dwalen en dolen; ook dolik, dolkruid: een plant, die bedwelmt. Ook bedwelmen behoort hiertoe; z. d. w.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

dwalen ‘zich vergissen (in de weg)’ -> Fries dwale ‘zich vergissen (in de weg)’; Negerhollands dwael ‘van het pad af zijn’; Papiaments dualu, dualdu ‘zich vergissen (in de weg)’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

dwalen* zich vergissen (in de weg) 0901-1000 [WPs]

Idioomwoordenboeken

F.A. Stoett (1923-1925), Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden, drie delen, 4e druk, Zutphen

778. Beter ten halve gekeerd, dan ten heele gedwaald,

d.w.z. het is beter halverwege terug te keeren, wanneer men den slechten weg bewandelt, en te trachten een beter leven te leiden, dan op dien weg voort te gaan. In Zuid-Nederland onbekend. In het mnl. bij Willem v. Hildegaersberch, LIX, 23:

Soe wye een vuylen pat gaet neder,
Ende keert hi dan ten halven weder,
Hi en dwaelt niet al na mijn verstaen.

Bij Campen, 89: Hy dweelt niet al die ten halven kiert; Servilius, 252*: hi en dwalet niet, die ten halven wederkeert; Sartorius III, 1, 10: liever ten halven ghekeert, dan heel onteert; Spieghel, 273; De Brune, 431: 't Is beter dat men keer weer-om, als dat men loop' verkeert en crom; zie Suringar, Erasmus, CCI; Harreb. III, 19; 21. In het fr. zegt men les plus courtes folies sont les meilleures; hd. besser umkehren, als unrecht gehen; in het fri.: better yntiids tobek gien (gegaan) als kwealk foartgean.

Overige werken

Julius Pokorny (1959), Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch, Bern.

dheu-4, dheu̯ǝ- (vermutlich: dhu̯ē-, vgl. die Erw. dhu̯ē-k-, dhu̯ē̆-s-) ‘stieben, wirbeln, bes. von Staub, Rauch, Dampf; wehen, blasen, Hauch, Atem; daher dampfen, ausdünsten, riechen, stinken; stürmen, in heftiger, wallender Bewegung sein, auch seelisch; in heftige, wirbelnde Bewegung versetzen, schütteln’, Nominalbildungen: dhū-li-, dhū-mo-

Mit m-Formantien:
Ai. dhūmá-ḥ m. ‘Rauch, Dampf’, dhūmāyati ‘raucht, dampft’ = lat. fūmāre, formell auch = ahd. tūmōn ‘sich im Kreise drehen’;
gr. θῡμός ‘Gemütswallung, Leidenschaft, Mut’ (θῡμιάω noch rein sinnlich ‘rauche, räuchere’; θῡμάλ-ωψ ‘Kohlenmeiler’, θυμικός ‘leidenschaftlich’, θῡμαίνω ‘zürne’ usw.);
lat. fūmus ‘Rauch, Dampf, Qualm, Brodem’ (fūmāre s. oben);
lit. dū́mai Pl. ‘Rauch’, lett. dũmi Pl., apr. dumis ds.;
aksl. dymъ ‘Rauch’;
mit ŭ: mir. dumacha Pl. ‘Nebel’ (nir. dumhach aus *dhumuko- ‘neblig, dunkel’); gr. θύμος, -ον ‘Thymian’ (starkriechende Pflanze wie auch θύμβρα, θύμβρον ‘Satureja thymbra L.’ s. Boisacq m. Lit.; nach Niedermann Gl. 19, 14 zu russ. dubrávka, dubróvka ‘Potentilla Tormentilla’, dasnach Berneker 215 zu aksl. dǫmbъ ‘Eiche’ [s. unten S. 264] gehört).
Lat. fimus ‘Mist, Dünger’ (als *dhu̯-i-mos auf Grund von suffio, -īre erwachsen);
mit idg. ou: ahd. toum ‘Dampf, Dunst, Duft’, as. dōmian ‘dampfen’.
Dazu Farbenadjektive der Bed. ‘rauchfarben, nebelgrau, düster’: ai. dhūmrá- ‘rauchfarben, grau, braunrot, trüb (auch vom Verstand)’, dhūmala- ‘rauchfarben, braunrot’;
lit. dum̃blas ‘Schlamm, Moor auf dem Grund eines Teiches’, lett. dubl’i ‘Schlamm, Kot’ (vermutlich = ai. dhūmra-; vgl. aber unten S. 268 und Mühlenbach-Endzelin I 509), lett. dũmal’š ‘dunkelfarbig, braun’, dũmaîns ‘rauchfarben’, dumjš, fem. dumja ‘dunkelbraun, fahl, trüb (von den Augen), dumm’, dumûksnis ‘Sumpf’, dumbra zeme ‘schwarzes Moorland’, dum̃bris, dum̃brs ‘Quelle, Moor, Morast’ (vgl. Mühlenbach-Endzelin I 514; ausführlich über solche Moorbezeichnungen nach der Farbe Schulze Kl. Schr. 114);
vgl. mit dem Farbnamensuffix -no-: lett. dûńi, dùńas Pl. ‘Schlamm’;
mit -ko-, bzw. von der Wurzelerw. mit -k-: lett. dûksne, dùkste ‘Sumpf, Pfuhl, Morast’ :dũkans ‘Schweißfuchs, dunkelfarbig’;
mit -g-: lett. duga ‘zäher Schleim, der auf dem Wasser schwimmt’, dugains ûdens ‘unreines Wasser’, d. uguns ‘dunkle, getrübte Flamme’, dungans ‘Schweißfuchs’ (wenn letzteres nicht aus*dumgans, vgl. bal̃gans ‘weißlich’, salgans ‘süßlich’);
mit -t- toch. В tute ‘gelb’?

Mit l-Formantien :
Ai. dhūli-, dhūlī f. ‘Staub, staubiger Erdboden, Blütenstaub’, dhūlikā ‘Nebel’, alb. dëlënjë ‘Wacholder’ (als ‘Räucherholz’, aus *dhūlīni̯o-), lat. fūlīgo ‘Ruß’, mir. dūil ‘Wunsch, Begehr’ (*Gemütswallung, wie θῡμός), lit. dū́lis m. ‘Räucherwerk zum Forttreiben der Bienen’, dùlkė ‘Stäubchen’, lett. dũlãjs, dũlẽjs ‘mehr rauchende als brennende Fackel zum Honigausnehmen’; lit. dul̃svas ‘rauchfarben, mausgrau’; ablautend russ. dúlo ‘Mündung (eines Gewehrs, einer Kanone’), dúlьce ‘Mundstück eines Blasinstruments’ (usw., s. Berneker 237; erst slav. Ableitungen von duti ‘blasen’).

Verba und einzelsprachliche Nominalbildungen:
ai. dhūnṓti (dhunōti, dhuváti) ‘schüttelt, bewegt hin und her, facht an’, Fut. dhaviṣyati, Perf. dudhāva, Pass. dhūyáte, Partiz. dhutá-ḥ, dhūtá-ḥ ‘geschüttelt’, mpers. dīt ‘Rauch’; ai. dhunāti ‘bewegt sich hin und her, schüttelt’, Partiz. dhūnāna-, dhūni- f. ‘das Schütteln’, dhūnayati ‘bewegt hin und her, schüttelt’, dhavítram n. ‘Fächer, Wedel’, dhavitavyà- ‘anzufächeln’; av. dvaidī ‘wir beide bedrängen’? (*du-vaidī); Kuiper Nasalpräs. 53 stellt hierher ai. dhvajati (Dhp. 7, 44), av. dvažaiti ‘flattert’ (dazu ai. dhvajá-ḥ ‘Fahne’) aus *dhu̯-eg- (?);
arm. de-dev-im ‘schwanke, schaukle’ (vgl. das ebenfalls redupl. Intensiv dhvajá-ḥ ai. dō-dhavīti);
gr. θύ̄ω (ἔθῡσα), lesb. θυίω ‘stürme einher, brause, tobe, rauche’ (*dhu-i̯ō, ῡ aus θύ̄σω, ἔδῡσα, wie auch ū im ai. Pass. dhūyáte und anord. dȳja ‘schütteln’ Neubildung ist; in der Bed. ‘rase’ vielleicht aus *dhusi̯ō, s. dheu̯es-), θυάω, θυάζω ds., θύελλα ‘Sturm’ (s. S. 269 unter dheu̯es-), ep. θύ̄νω ‘fahre einher, stürme daher’ (*θυνϝω), θυνέω ds. (*θυνέϝω), θῦνος πόλεμος, ὁρμή, δρόμος Hes. Mit der Bed. ‘rauchen (Rauchopfer), riechen’: θύ̄ω (θύ̄σω), τέθῠκα ‘opfere’, θυσία ‘Opfer’, θῦμα ‘Opfertier’, θύος n. ‘Räucherwerk (daher lat. tūs), Opfergabe, Opfer’ (davon θυεία ‘Mörser’? s. Boisacq m. Lit.), θυόεις, θυήεις ‘von Opferdampf oder Räucherwerk duftend’, θύον ‘ein Baum, dessen Holz wegen seines Wohlgeruches verbrannt wurde’, θυία, θύα ‘Thuya’, θυηλή ‘Opfergabe’ ( : ion. θυαλήματα : att. θῡλήματα, *θῠϝα- : *θῡ-, s. Bechtel Lex. 168 f., Boisacq s. v.), θῠμέλη ‘Opferstätte, Altar’.
Auf Grund der Bed. ‘(zusammen)wirbeln’ θί̄ς, θῑνός ‘Sandhaufen, bes. Düne, Gestade, Sandbank, Haufen überhaupt’, aus *θϝ-ῑν, gebildet wie ακτί̄ν-, γλωχί̄ν-, δελφί̄ν-, ὠδί̄ν-, vgl. gr. θίλα ‘Haufen’ (Hes.), zur Bed. unten nhd. Düne; kaum mit Schwyzer Gr. Gr. I 5702 zu ai. dhíṣṇya- ‘auf einen Erdaufwurf aufgesetzt’;
alb. geg. dêj, tosk. dënj ‘berausche’, Med. ‘schwinde dahin, schmelze’ (*deuni̯ō, vgl. got.dauns ‘Dunst’), dêjet ‘fließt, schmilzt’;
lat. suf-fiō, -fīre ‘räuchern’ (suffīmentum ‘Räucherwerk’; über fĭmus s. oben) aus *-dhu̯-ii̯ō, wie fio ‘werde’ aus *bhu̯-ii̯ō, foeteo, -ēre ‘übel riechen, stinken’ auf Grund eines Partiz. *dhu̯-oi-to-s (wie pūteō von *pūtos);
hierher (als *Aufgeschüttetes) gall., urir. Δοῦνον, latin. dūnum, air. n. s-St. dūn ( : lat. fūnus, s. S. 260) ‘Burg’ (*Hügel), acymr. din (ncymr. dinas) ds.; air. dú(a)ë, arch. dóë ‘Wall’ (*dhōu̯i̯o-); air. dumae m. ‘Hügel’, gall. GN Dumiatis; auch air. dé f. Gen. dīad ‘Rauch’, mir. dethach ds. (*dhu̯ii̯at-);
ags. dūn m. f. ‘Höhe, Berg’, engl. down ‘Sandhügel, Düne’, mnl. dūne, mnd. dǖne, daraus nhd. Düne; vgl. zur Bedeutung klr. vý-dma ‘Düne’ zu slav. dъmǫ ‘blase’; hingegen ist germ. *tū-na- ‘Zaun, eingehegter Platz’ (aisl. ags. tūn ds., ‘Stadt’, nhd. Zaun) wohl kelt. Lw.;
anord. dȳja ‘schütteln’ s. oben;
got. dauns f. ‘Geruch, Dunst’ (*dhou-ni), anord. daunn m. ‘Gestank’ (vgl alb. dej; über ahd. nhd. dunst s. unter der Wurzelform *dheu̯es-); anord. dūnn m. ‘Daune (daraus mnd. dūne, wovon wieder nhd. Daune; vgl. mndl. donst ‘Daunen, Staubmehl’ = dt. Dunst; s. Falk-Тогp u. dun); as. dununga ‘deliramentum’ ( oder ū?); aisl. dūni ‘Feuer’;
lit. dujà f. ‘Stäubchen’, dujė ‘Daune’; dvỹlas ‘schwarz, schwarzköpfig, vom Rinde’, ablaut. dùlas ‘fahlgrau’;
slav. *dujǫ, *duti (z. B. russ. dúju, dutь) ‘blasen, wehen’, ablautend *dyjǫ in sloven. díjem, díti ‘wehen, duften, leise atmen’; aksl. dunǫ dunǫti (*dhoun-) ‘blasen’ (ablautend mit ai. dhū̆-nóti, -nāti, gr. θύ̄νω);
toch. A twe, В tweye ‘Staub’.
Vgl. noch das vielleicht ursprungsgleiche *dheu- ‘laufen, rinnen’.

Wurzelerweiterungen:
I. bh-Erw.: dheubh- ‘stieben, rauchen; neblig, verdunkelt, auch vom Geist und den Sinnen’.
Gr. τύφω (θῦψαι, τῠφῆναι) ‘Rauch, Dampf, Qualm machen; langsam verbrennen, sengen; Pass. rauchen, qualmen, glimmen’, m. τῦφος ‘Rauch, Dampf, Qualm; Benebelung, Torheit, dummer Stolz’, τετῡφῶσθαι ‘töricht, aufgeblasen, hoffärtig sein’, τῡφῶς, -ῶ oder -ῶνος ‘Wirbelwind, Ungewitter’, τῡφεδών, -όνος ‘verheerender Brand’, τῡφεδανός, τῡφογέρων ‘geistesschwacher Alter’; τυφλός ‘blind, dunkel, blöde’, τυφλόω ‘blende’, τυφλώψ ‘blind’, τυφλώσσω ‘werde blind’.
Air. dub (*dhubhu-) ‘schwarz’, acymr. dub (*dheubh-), ncymr. du, acorn. duw, mcorn. du, bret. dū́ ‘schwarz’, gall. Dubis ‘Le Doubs’, d. i. ‘Schwarzwasser’; wohl auch mir. dobur ‘Wasser’, cymr. dwfr, corn. dour (d. i. dowr), bret. dour (d. i. dur) ds., gall. Uerno-dubrum Flußname (‘Erlenwasser’) sind nach derselben Anschauung benannt; vielleicht sind aber die kelt. Worte mit idg. b anzusetzen und gehören zu dheub- ‘tief’ (unten S. 268), da ‘tief’ und ‘schwarz’ leicht identisch sein können. So kann der pomerell. FlN Dbra (*dъbra) ebensogut mit lett. dubra, ksl.dъbrь identisch sein.
Got. daufs (-b-) ‘taub, verstockt’, anord. daufr ‘taub, träge’, ags. dēaf ‘taub’, ahd. toup (-b-) ‘taub, stumpfsinnig, unsinnig’, anord. deyfa, mhd. touben ‘betäuben, kraftlos machen’, ablautend nd. duff ‘schwül (Luft), matt (Farbe), gedämpft (Laut)’, ndl. dof, mhd. top ‘unsinnig, töricht, verrückt’, ō-Verb: ahd. tobon, as. dovōn ‘wahnsinnig sein’, ags. dofian ‘rasen’, ē-Verb: ahd. tobēn, nhd. toben, sowie (als Partiz. eines st. V.) anord. dofinn ‘stumpf, schlaff, halbtot’, wozu dofna ‘schlaff, schal werden’; anord. dupt n. ‘Staub’, norw. duft, dyft f. ds., mhd. tuft, duft ‘Dunst, Nebel, Tau, Reif’, ahd. tuft ‘Frost’, nhd. Duft ‘feiner Geruch’ (oder zur Wurzelf. dheup-, s. unten);
got. (hraiwa-)dūbō, anord. dūfa, ags. dūfe, ahd. tūba ‘Тaube’ (nach der dunkeln Farbe).
Nasaliert got. dumbs, anord. dumbr, ags. dumb ‘stumm’, ahd. tumb ‘stumm, dumm, unverständlich’, as. dumb ‘einfältig’. Doch scheint ein *dhu-m-bhos ‘dunkel’ auch durchs Slav. gestützt zu werden (s. unten).
Vielleicht (Berneker 215) aksl. dǫbъ ‘Eiche, dann Baum überhaupt’ als ‘Baum mit dunkelm Kernholz’ wie lat. rōbur. Dagegen kann bei lett. dumbra zeme ‘schwarzes Moorland’ usw. b Einschublaut zwischen m und r sein, s. oben, ebenso bei lit. dum̃blas ‘Schlamm’ (mhd. tümpfel, nhd. Tümpel, Prellwitz KZ. 42, 387, vielmehr zu nhd. tief, mnd. dumpelen ‘untertauchen’, s.Schulze SBpr.Ak. 1910, 791 = Kl. Schr. 114).
Daneben dhūp- in: ai. dhūpa- m. ‘Rauch, Räucherwerk’, ahd. tūvar, tūbar ‘wahnsinnig’ (auch in Duft? s. oben).

2. dh-Erw.: dheu-dh- ‘durcheinanderwirbeln, schütteln, verwirren’.
Ai. dṓdhat- ‘erschütternd, ungestüm, tobend’, dúdhi-, dudhra- ‘ungestüm’, wohl auch dúdhita- (Beiwort von tamas ‘Finsternis’) etwa ‘verworren, dicht’;
gr. θύσσεται· τινάσσεται Hes. (*θυθι̯εται), θύσανος ‘Troddel’, hom. θυσσανόεις ‘mit Troddeln oder Fransen behangen’ von *θυθι̯α (*dhudhi̯a = lett. duža ‘Bündel’), τευθίς, τεῦθος, τευθός ‘Tintenfisch’ (‘das Wasser trübend, verwirrend’);
germ. *dud-, geminiert *dutt- und *dudd-: dän. dude, älter dudde ‘Taumellolch’ (aber über isl. doðna ‘gefühllos werden’ s. oben S. 260), nd. dudendop, -hop ‘schläfriger Mensch’, afries. dud ‘Betäubung’, norw. dudra ‘zittern’, ags. dydrian ‘täuschen’; mit -dd-: engl. dial. dudder ‘verwirren’, dodder ‘zittern, wackeln’, engl. dodder ‘briza media, Zittergras’; mit -tt-: mndl.dotten, dutten ‘verrückt sein’, mnd. vordutten ‘verwirren’, mhd. vertutzen, betützen ‘betaubt werden, außer Fassung geraten’, isl. dotta ‘vor Müdigkeit nicken’;
ähnlich, auf Grund von *dhu̯edh-: ostfries. dwatje ‘albernes Mädchen’, dwatsk ‘einfältig, verschroben’, jütisch dvot ‘an der Drehkrankheit leidend’.
Mit dem Begriff des wirren Gerankes schwed. dodra, mhd. toter m. ‘Dotterkraut, cuscuta’, mengl. doder, nengl. dodder ‘Flachsseide’, ndl. (vlas)-doddre ds. Nach Falk-Torp u. dodder wäre das Wort als Bezeichnung für gewisse Pflanzen mit gelben Blüten auf den Eidotter übertragen: as. dodro, ahd. totoro, ags. dydring ‘Ei-dotter’ (-ing beweise die Ableitung von Pflanzennamen); eher ist dafür ‘Klumpen’ = ‘dicke Masse’ im Gegensatz zum zerfließenden Eiweiß die vermittelnde Bed. gewesen (Persson) oder vgl. norw. dudra ‘zittern’ das elastische Zittern dieses gallertartig wippenden Kerns; vgl. aisl. doðr-kvisa ‘ein Vogel’.

3. k-Erw.: dhu̯ēk-, dhū̆k- und dheuk-:
Ai. dhukṣatē, dhukṣayati mit sam- ‘facht (bläst) das Feuer an, zündet an, belebt’, dhūka- m. (unbelegt) ‘Wind’;
lit. dvė̃kti, dvėkúoti, dvėkterėti ‘atmen, keuchen’, dvõkti ‘stinken’, dvãkas ‘Hauch, Atem’, dùksas ‘Seufzer’, dūkstù, dū̃kti ‘rasend werden, rasen’, dū̃kis ‘Raserei’, lett. dùcu, dùkt ‘brausen, tosen’, ducu, ducêt it. ‘brausen’, dūku (*dunku), duku, dukt ‘matt werden’; Farbbezeichnungen wie lett. dũkans ‘dunkelfarbig’ (s. oben) schlagen vermutlich die Brücke zu:
ahd. tugot ‘variatur’, tougan ‘dunkel, verborgen, geheimnisvoll, wunderbar’, n. ‘Geheimnis, Wundertat’, as. dōgalnussi ‘Geheimnis, Schlupfwinkel’, ags. dēagol, dīegle ‘heimlich’, ahd.tougal ‘dunkel, verborgen, geheim’; auch ags. dēag f. ‘Farbe, fucus’, dēagian ‘färben’, engl. dye.

4. l-Erw.: dh(e)u̯el- (vgl. dazu oben die l-Nomina wie ai. dhūli-) ‘aufwirbeln, trüben (Wasser, den Verstand); trübe, dunkel, geistig schwach’.
Gr. θολός ‘Schlamm, Schmutz, bes. von trübem Wasser, der dunkle Saft des Tintenfisches’ (= got. dwals), Adj. ‘trübe’, θολόω ‘trübe’, θολερός ‘schlammig, trübe, verfinstert; verwirrt, betört’;
Δύαλος, Name des Dionysos bei den Paionen (Hes.) ‘der Rasende’, illyr. Δευάδαι· οἱ Σάτ[υρ]οιὑπ’ ‘Iλλυριῶν (Hes.);
air. dall ‘blind’, clūas-dall ‘taub’ (‘gehörblind’), cymr. corn. bret. dall ‘blind’ (über *du̯allos < *du̯l̥los aus *dhu̯l̥no-s);
got. dwals ‘einfältig’, anord. dvala f. ‘Zögerung’; ablautend as. ags. dol ‘albern, töricht’, ahd. tol, tulisc ‘töricht, unsinnig’, nhd. toll, engl. dull ‘dumm, fade, matt (auch von Farben)’, anord. dul f. ‘Verhehlen, Einbildung, Hochmut’, dylja ‘verneinen, verhehlen’ und andererseits anord. dø̄lskr (*dwōliska-) ‘töricht’; as. fardwelan st. V. ‘versäumen’, afries. dwilith ‘irrt’; ags. Partiz. gedwolen ‘verkehrt, irrig’, ahd. gitwełan ‘betäubt sein, säumen’, anord.dulinn ‘eingebildet’; Kaus. anord. dvelja ‘aufhalten, verzögern’, as. bidwellian ‘aufhalten, hindern’, ags. dwelian ‘irreführen’, ahd. *twaljan, twallen, mhd. twel(l)en ‘aufhalten, verzögern’; anord. dvǫl f. ‘Verzögerung’, ags. dwala m. ‘Verirrung’, ahd. gitwolo ‘Betörung, Ketzerei’; got. dwalmōn ‘töricht, wahnsinnig sein’, ags. dwolma, as. dwalm ‘Betäubung’, ahd. twalm ‘Betäubung, betäubender Dunst, Qualm’, anord. dylminn ‘gedankenlos, leichtsinnig’, dän. dulme ‘schlummern’.

5. n-Erw. : dhu̯en(ǝ)- ‘stieben, heftig bewegt sein; wirbelnder Rauch, Nebel, Wolke; benebelt = dunkel, auch von der Verdunkelung des Bewußtseins, dem Sterben’.
Ai. ádhvanīt ‘er erlosch, schwand’ (vom Zorn, eigentlich ‘verdunstete, zerstob’), Kaus.dhvā̆nayati ‘verdunkelt’, Partiz. dhvāntá- ‘dunkel’, n. ‘Dunkel’;
av. dvan- mit Präverbien ‘fliegen’ (apa-dvąsaiti ‘macht sich auf zum Davonfliegen’, upa-dvąsaiti ‘kommt herzugeflogen’, Kaus. us-dvąnayat̰ ‘er lasse in die Höhe fliegen’); dvąnman- n. ‘Wolke’, aipi-dvąnara- ‘wolkig, neblig’, dunman- ‘Nebel, Wolke’;
gr. θάνατος ‘Tod’, θνητός ‘sterblich’ (*dhu̯enǝtos und *dhu̯n̥̄tós), dor. θνά̄σκω ‘sterbe’, nach den Präs. auf -ίσκω umgebildet att. ἀποθνῄσκω (-θανοῦμαι, -θανεῖν), lesb. θναίσκω ds. (Schwyzer Gr. Gr. I 362, 709, 770);
lett. dvans, dvanums ‘Dunst, Dampf’, dviñga ‘Dunst, Kohlendampf’ (Mühlenbach-Endzelin I 546).

6. r-Erw.: dheu̯er- (dhu̯er-, dheur-) ‘wirbeln, stürmen, eilen; Wirbel = Schwindel, Torheit’.
Ai. (unbelegt) dhōraṇa- n. ‘Trab’, dhōrati ‘trabt’ (= sl. dur-, s. unten); vielleicht dhurā́ Adv. ‘gewaltsam’; dhāṭī ‘Überfall, nächtlicher Überfall’, wenn mind. Entw. aus *dhvārtī ‘Heranstürmen’;
vielleicht gr. ἀ-θύ̄ρω (*ἀ- = ‘in’ + *θυρι̯ω) ‘spiele, belustige mich’, ἄθυρμα ‘Spiel, Spielzeug; Schmuck, Putzsachen’ (wenn ‘spielen’ aus ‘springen’);
lit. padùrmai Adv. ‘mit Ungestüm, stürmisch’, apr. dūrai Nom. Pl. ‘scheu’;
russ. durь ‘Torheit, Albernheit, Eigensinn’, durě́tь, ‘den Verstand verlieren’, durítь ‘Possen treiben’, durák ‘Narr’, dúra ‘Närrin’, durnój ‘schlecht, häßlich, übel’, dial. ‘unvernünftig, wütend’, durníca ‘Bilsenkraut, Taumellolch’, klr. dur, dura ‘Betäubung, Taumel, Narrheit’, serb. dȗrīm, dúriti se ‘aufbrausen’ usw.;
toch. A taur, В tor ‘Staub’?

WP. I 835 ff.; WH. I 499 f., 561 f., 57 If., 865; Trautmann 62 f., Schwyzer Gr. Gr. I 686, 696, 703.

dheu-4, dheu̯ǝ- (vermutlich: dhu̯ē-, vgl. die Erw. dhu̯ē-k-, dhu̯ē̆-s-) ‘stieben, wirbeln, bes. von Staub, Rauch, Dampf; wehen, blasen, Hauch, Atem; daher dampfen, ausdünsten, riechen, stinken; stürmen, in heftiger, wallender Bewegung sein, auch seelisch; in heftige, wirbelnde Bewegung versetzen, schütteln’, Nominalbildungen: dhū-li-, dhū-mo-

Mit m-Formantien:
Ai. dhūmá-ḥ m. ‘Rauch, Dampf’, dhūmāyati ‘raucht, dampft’ = lat. fūmāre, formell auch = ahd. tūmōn ‘sich im Kreise drehen’;
gr. θῡμός ‘Gemütswallung, Leidenschaft, Mut’ (θῡμιάω noch rein sinnlich ‘rauche, räuchere’; θῡμάλ-ωψ ‘Kohlenmeiler’, θυμικός ‘leidenschaftlich’, θῡμαίνω ‘zürne’ usw.);
lat. fūmus ‘Rauch, Dampf, Qualm, Brodem’ (fūmāre s. oben);
lit. dū́mai Pl. ‘Rauch’, lett. dũmi Pl., apr. dumis ds.;
aksl. dymъ ‘Rauch’;
mit ŭ: mir. dumacha Pl. ‘Nebel’ (nir. dumhach aus *dhumuko- ‘neblig, dunkel’); gr. θύμος, -ον ‘Thymian’ (starkriechende Pflanze wie auch θύμβρα, θύμβρον ‘Satureja thymbra L.’ s. Boisacq m. Lit.; nach Niedermann Gl. 19, 14 zu russ. dubrávka, dubróvka ‘Potentilla Tormentilla’, dasnach Berneker 215 zu aksl. dǫmbъ ‘Eiche’ [s. unten S. 264] gehört).
Lat. fimus ‘Mist, Dünger’ (als *dhu̯-i-mos auf Grund von suffio, -īre erwachsen);
mit idg. ou: ahd. toum ‘Dampf, Dunst, Duft’, as. dōmian ‘dampfen’.
Dazu Farbenadjektive der Bed. ‘rauchfarben, nebelgrau, düster’: ai. dhūmrá- ‘rauchfarben, grau, braunrot, trüb (auch vom Verstand)’, dhūmala- ‘rauchfarben, braunrot’;
lit. dum̃blas ‘Schlamm, Moor auf dem Grund eines Teiches’, lett. dubl’i ‘Schlamm, Kot’ (vermutlich = ai. dhūmra-; vgl. aber unten S. 268 und Mühlenbach-Endzelin I 509), lett. dũmal’š ‘dunkelfarbig, braun’, dũmaîns ‘rauchfarben’, dumjš, fem. dumja ‘dunkelbraun, fahl, trüb (von den Augen), dumm’, dumûksnis ‘Sumpf’, dumbra zeme ‘schwarzes Moorland’, dum̃bris, dum̃brs ‘Quelle, Moor, Morast’ (vgl. Mühlenbach-Endzelin I 514; ausführlich über solche Moorbezeichnungen nach der Farbe Schulze Kl. Schr. 114);
vgl. mit dem Farbnamensuffix -no-: lett. dûńi, dùńas Pl. ‘Schlamm’;
mit -ko-, bzw. von der Wurzelerw. mit -k-: lett. dûksne, dùkste ‘Sumpf, Pfuhl, Morast’ :dũkans ‘Schweißfuchs, dunkelfarbig’;
mit -g-: lett. duga ‘zäher Schleim, der auf dem Wasser schwimmt’, dugains ûdens ‘unreines Wasser’, d. uguns ‘dunkle, getrübte Flamme’, dungans ‘Schweißfuchs’ (wenn letzteres nicht aus*dumgans, vgl. bal̃gans ‘weißlich’, salgans ‘süßlich’);
mit -t- toch. В tute ‘gelb’?

Mit l-Formantien :
Ai. dhūli-, dhūlī f. ‘Staub, staubiger Erdboden, Blütenstaub’, dhūlikā ‘Nebel’, alb. dëlënjë ‘Wacholder’ (als ‘Räucherholz’, aus *dhūlīni̯o-), lat. fūlīgo ‘Ruß’, mir. dūil ‘Wunsch, Begehr’ (*Gemütswallung, wie θῡμός), lit. dū́lis m. ‘Räucherwerk zum Forttreiben der Bienen’, dùlkė ‘Stäubchen’, lett. dũlãjs, dũlẽjs ‘mehr rauchende als brennende Fackel zum Honigausnehmen’; lit. dul̃svas ‘rauchfarben, mausgrau’; ablautend russ. dúlo ‘Mündung (eines Gewehrs, einer Kanone’), dúlьce ‘Mundstück eines Blasinstruments’ (usw., s. Berneker 237; erst slav. Ableitungen von duti ‘blasen’).

Verba und einzelsprachliche Nominalbildungen:
ai. dhūnṓti (dhunōti, dhuváti) ‘schüttelt, bewegt hin und her, facht an’, Fut. dhaviṣyati, Perf. dudhāva, Pass. dhūyáte, Partiz. dhutá-ḥ, dhūtá-ḥ ‘geschüttelt’, mpers. dīt ‘Rauch’; ai. dhunāti ‘bewegt sich hin und her, schüttelt’, Partiz. dhūnāna-, dhūni- f. ‘das Schütteln’, dhūnayati ‘bewegt hin und her, schüttelt’, dhavítram n. ‘Fächer, Wedel’, dhavitavyà- ‘anzufächeln’; av. dvaidī ‘wir beide bedrängen’? (*du-vaidī); Kuiper Nasalpräs. 53 stellt hierher ai. dhvajati (Dhp. 7, 44), av. dvažaiti ‘flattert’ (dazu ai. dhvajá-ḥ ‘Fahne’) aus *dhu̯-eg- (?);
arm. de-dev-im ‘schwanke, schaukle’ (vgl. das ebenfalls redupl. Intensiv dhvajá-ḥ ai. dō-dhavīti);
gr. θύ̄ω (ἔθῡσα), lesb. θυίω ‘stürme einher, brause, tobe, rauche’ (*dhu-i̯ō, ῡ aus θύ̄σω, ἔδῡσα, wie auch ū im ai. Pass. dhūyáte und anord. dȳja ‘schütteln’ Neubildung ist; in der Bed. ‘rase’ vielleicht aus *dhusi̯ō, s. dheu̯es-), θυάω, θυάζω ds., θύελλα ‘Sturm’ (s. S. 269 unter dheu̯es-), ep. θύ̄νω ‘fahre einher, stürme daher’ (*θυνϝω), θυνέω ds. (*θυνέϝω), θῦνος πόλεμος, ὁρμή, δρόμος Hes. Mit der Bed. ‘rauchen (Rauchopfer), riechen’: θύ̄ω (θύ̄σω), τέθῠκα ‘opfere’, θυσία ‘Opfer’, θῦμα ‘Opfertier’, θύος n. ‘Räucherwerk (daher lat. tūs), Opfergabe, Opfer’ (davon θυεία ‘Mörser’? s. Boisacq m. Lit.), θυόεις, θυήεις ‘von Opferdampf oder Räucherwerk duftend’, θύον ‘ein Baum, dessen Holz wegen seines Wohlgeruches verbrannt wurde’, θυία, θύα ‘Thuya’, θυηλή ‘Opfergabe’ ( : ion. θυαλήματα : att. θῡλήματα, *θῠϝα- : *θῡ-, s. Bechtel Lex. 168 f., Boisacq s. v.), θῠμέλη ‘Opferstätte, Altar’.
Auf Grund der Bed. ‘(zusammen)wirbeln’ θί̄ς, θῑνός ‘Sandhaufen, bes. Düne, Gestade, Sandbank, Haufen überhaupt’, aus *θϝ-ῑν, gebildet wie ακτί̄ν-, γλωχί̄ν-, δελφί̄ν-, ὠδί̄ν-, vgl. gr. θίλα ‘Haufen’ (Hes.), zur Bed. unten nhd. Düne; kaum mit Schwyzer Gr. Gr. I 5702 zu ai. dhíṣṇya- ‘auf einen Erdaufwurf aufgesetzt’;
alb. geg. dêj, tosk. dënj ‘berausche’, Med. ‘schwinde dahin, schmelze’ (*deuni̯ō, vgl. got.dauns ‘Dunst’), dêjet ‘fließt, schmilzt’;
lat. suf-fiō, -fīre ‘räuchern’ (suffīmentum ‘Räucherwerk’; über fĭmus s. oben) aus *-dhu̯-ii̯ō, wie fio ‘werde’ aus *bhu̯-ii̯ō, foeteo, -ēre ‘übel riechen, stinken’ auf Grund eines Partiz. *dhu̯-oi-to-s (wie pūteō von *pūtos);
hierher (als *Aufgeschüttetes) gall., urir. Δοῦνον, latin. dūnum, air. n. s-St. dūn ( : lat. fūnus, s. S. 260) ‘Burg’ (*Hügel), acymr. din (ncymr. dinas) ds.; air. dú(a)ë, arch. dóë ‘Wall’ (*dhōu̯i̯o-); air. dumae m. ‘Hügel’, gall. GN Dumiatis; auch air. dé f. Gen. dīad ‘Rauch’, mir. dethach ds. (*dhu̯ii̯at-);
ags. dūn m. f. ‘Höhe, Berg’, engl. down ‘Sandhügel, Düne’, mnl. dūne, mnd. dǖne, daraus nhd. Düne; vgl. zur Bedeutung klr. vý-dma ‘Düne’ zu slav. dъmǫ ‘blase’; hingegen ist germ. *tū-na- ‘Zaun, eingehegter Platz’ (aisl. ags. tūn ds., ‘Stadt’, nhd. Zaun) wohl kelt. Lw.;
anord. dȳja ‘schütteln’ s. oben;
got. dauns f. ‘Geruch, Dunst’ (*dhou-ni), anord. daunn m. ‘Gestank’ (vgl alb. dej; über ahd. nhd. dunst s. unter der Wurzelform *dheu̯es-); anord. dūnn m. ‘Daune (daraus mnd. dūne, wovon wieder nhd. Daune; vgl. mndl. donst ‘Daunen, Staubmehl’ = dt. Dunst; s. Falk-Тогp u. dun); as. dununga ‘deliramentum’ ( oder ū?); aisl. dūni ‘Feuer’;
lit. dujà f. ‘Stäubchen’, dujė ‘Daune’; dvỹlas ‘schwarz, schwarzköpfig, vom Rinde’, ablaut. dùlas ‘fahlgrau’;
slav. *dujǫ, *duti (z. B. russ. dúju, dutь) ‘blasen, wehen’, ablautend *dyjǫ in sloven. díjem, díti ‘wehen, duften, leise atmen’; aksl. dunǫ dunǫti (*dhoun-) ‘blasen’ (ablautend mit ai. dhū̆-nóti, -nāti, gr. θύ̄νω);
toch. A twe, В tweye ‘Staub’.
Vgl. noch das vielleicht ursprungsgleiche *dheu- ‘laufen, rinnen’.

Wurzelerweiterungen:
I. bh-Erw.: dheubh- ‘stieben, rauchen; neblig, verdunkelt, auch vom Geist und den Sinnen’.
Gr. τύφω (θῦψαι, τῠφῆναι) ‘Rauch, Dampf, Qualm machen; langsam verbrennen, sengen; Pass. rauchen, qualmen, glimmen’, m. τῦφος ‘Rauch, Dampf, Qualm; Benebelung, Torheit, dummer Stolz’, τετῡφῶσθαι ‘töricht, aufgeblasen, hoffärtig sein’, τῡφῶς, -ῶ oder -ῶνος ‘Wirbelwind, Ungewitter’, τῡφεδών, -όνος ‘verheerender Brand’, τῡφεδανός, τῡφογέρων ‘geistesschwacher Alter’; τυφλός ‘blind, dunkel, blöde’, τυφλόω ‘blende’, τυφλώψ ‘blind’, τυφλώσσω ‘werde blind’.
Air. dub (*dhubhu-) ‘schwarz’, acymr. dub (*dheubh-), ncymr. du, acorn. duw, mcorn. du, bret. dū́ ‘schwarz’, gall. Dubis ‘Le Doubs’, d. i. ‘Schwarzwasser’; wohl auch mir. dobur ‘Wasser’, cymr. dwfr, corn. dour (d. i. dowr), bret. dour (d. i. dur) ds., gall. Uerno-dubrum Flußname (‘Erlenwasser’) sind nach derselben Anschauung benannt; vielleicht sind aber die kelt. Worte mit idg. b anzusetzen und gehören zu dheub- ‘tief’ (unten S. 268), da ‘tief’ und ‘schwarz’ leicht identisch sein können. So kann der pomerell. FlN Dbra (*dъbra) ebensogut mit lett. dubra, ksl.dъbrь identisch sein.
Got. daufs (-b-) ‘taub, verstockt’, anord. daufr ‘taub, träge’, ags. dēaf ‘taub’, ahd. toup (-b-) ‘taub, stumpfsinnig, unsinnig’, anord. deyfa, mhd. touben ‘betäuben, kraftlos machen’, ablautend nd. duff ‘schwül (Luft), matt (Farbe), gedämpft (Laut)’, ndl. dof, mhd. top ‘unsinnig, töricht, verrückt’, ō-Verb: ahd. tobon, as. dovōn ‘wahnsinnig sein’, ags. dofian ‘rasen’, ē-Verb: ahd. tobēn, nhd. toben, sowie (als Partiz. eines st. V.) anord. dofinn ‘stumpf, schlaff, halbtot’, wozu dofna ‘schlaff, schal werden’; anord. dupt n. ‘Staub’, norw. duft, dyft f. ds., mhd. tuft, duft ‘Dunst, Nebel, Tau, Reif’, ahd. tuft ‘Frost’, nhd. Duft ‘feiner Geruch’ (oder zur Wurzelf. dheup-, s. unten);
got. (hraiwa-)dūbō, anord. dūfa, ags. dūfe, ahd. tūba ‘Тaube’ (nach der dunkeln Farbe).
Nasaliert got. dumbs, anord. dumbr, ags. dumb ‘stumm’, ahd. tumb ‘stumm, dumm, unverständlich’, as. dumb ‘einfältig’. Doch scheint ein *dhu-m-bhos ‘dunkel’ auch durchs Slav. gestützt zu werden (s. unten).
Vielleicht (Berneker 215) aksl. dǫbъ ‘Eiche, dann Baum überhaupt’ als ‘Baum mit dunkelm Kernholz’ wie lat. rōbur. Dagegen kann bei lett. dumbra zeme ‘schwarzes Moorland’ usw. b Einschublaut zwischen m und r sein, s. oben, ebenso bei lit. dum̃blas ‘Schlamm’ (mhd. tümpfel, nhd. Tümpel, Prellwitz KZ. 42, 387, vielmehr zu nhd. tief, mnd. dumpelen ‘untertauchen’, s.Schulze SBpr.Ak. 1910, 791 = Kl. Schr. 114).
Daneben dhūp- in: ai. dhūpa- m. ‘Rauch, Räucherwerk’, ahd. tūvar, tūbar ‘wahnsinnig’ (auch in Duft? s. oben).

2. dh-Erw.: dheu-dh- ‘durcheinanderwirbeln, schütteln, verwirren’.
Ai. dṓdhat- ‘erschütternd, ungestüm, tobend’, dúdhi-, dudhra- ‘ungestüm’, wohl auch dúdhita- (Beiwort von tamas ‘Finsternis’) etwa ‘verworren, dicht’;
gr. θύσσεται· τινάσσεται Hes. (*θυθι̯εται), θύσανος ‘Troddel’, hom. θυσσανόεις ‘mit Troddeln oder Fransen behangen’ von *θυθι̯α (*dhudhi̯a = lett. duža ‘Bündel’), τευθίς, τεῦθος, τευθός ‘Tintenfisch’ (‘das Wasser trübend, verwirrend’);
germ. *dud-, geminiert *dutt- und *dudd-: dän. dude, älter dudde ‘Taumellolch’ (aber über isl. doðna ‘gefühllos werden’ s. oben S. 260), nd. dudendop, -hop ‘schläfriger Mensch’, afries. dud ‘Betäubung’, norw. dudra ‘zittern’, ags. dydrian ‘täuschen’; mit -dd-: engl. dial. dudder ‘verwirren’, dodder ‘zittern, wackeln’, engl. dodder ‘briza media, Zittergras’; mit -tt-: mndl.dotten, dutten ‘verrückt sein’, mnd. vordutten ‘verwirren’, mhd. vertutzen, betützen ‘betaubt werden, außer Fassung geraten’, isl. dotta ‘vor Müdigkeit nicken’;
ähnlich, auf Grund von *dhu̯edh-: ostfries. dwatje ‘albernes Mädchen’, dwatsk ‘einfältig, verschroben’, jütisch dvot ‘an der Drehkrankheit leidend’.
Mit dem Begriff des wirren Gerankes schwed. dodra, mhd. toter m. ‘Dotterkraut, cuscuta’, mengl. doder, nengl. dodder ‘Flachsseide’, ndl. (vlas)-doddre ds. Nach Falk-Torp u. dodder wäre das Wort als Bezeichnung für gewisse Pflanzen mit gelben Blüten auf den Eidotter übertragen: as. dodro, ahd. totoro, ags. dydring ‘Ei-dotter’ (-ing beweise die Ableitung von Pflanzennamen); eher ist dafür ‘Klumpen’ = ‘dicke Masse’ im Gegensatz zum zerfließenden Eiweiß die vermittelnde Bed. gewesen (Persson) oder vgl. norw. dudra ‘zittern’ das elastische Zittern dieses gallertartig wippenden Kerns; vgl. aisl. doðr-kvisa ‘ein Vogel’.

3. k-Erw.: dhu̯ēk-, dhū̆k- und dheuk-:
Ai. dhukṣatē, dhukṣayati mit sam- ‘facht (bläst) das Feuer an, zündet an, belebt’, dhūka- m. (unbelegt) ‘Wind’;
lit. dvė̃kti, dvėkúoti, dvėkterėti ‘atmen, keuchen’, dvõkti ‘stinken’, dvãkas ‘Hauch, Atem’, dùksas ‘Seufzer’, dūkstù, dū̃kti ‘rasend werden, rasen’, dū̃kis ‘Raserei’, lett. dùcu, dùkt ‘brausen, tosen’, ducu, ducêt it. ‘brausen’, dūku (*dunku), duku, dukt ‘matt werden’; Farbbezeichnungen wie lett. dũkans ‘dunkelfarbig’ (s. oben) schlagen vermutlich die Brücke zu:
ahd. tugot ‘variatur’, tougan ‘dunkel, verborgen, geheimnisvoll, wunderbar’, n. ‘Geheimnis, Wundertat’, as. dōgalnussi ‘Geheimnis, Schlupfwinkel’, ags. dēagol, dīegle ‘heimlich’, ahd.tougal ‘dunkel, verborgen, geheim’; auch ags. dēag f. ‘Farbe, fucus’, dēagian ‘färben’, engl. dye.

4. l-Erw.: dh(e)u̯el- (vgl. dazu oben die l-Nomina wie ai. dhūli-) ‘aufwirbeln, trüben (Wasser, den Verstand); trübe, dunkel, geistig schwach’.
Gr. θολός ‘Schlamm, Schmutz, bes. von trübem Wasser, der dunkle Saft des Tintenfisches’ (= got. dwals), Adj. ‘trübe’, θολόω ‘trübe’, θολερός ‘schlammig, trübe, verfinstert; verwirrt, betört’;
Δύαλος, Name des Dionysos bei den Paionen (Hes.) ‘der Rasende’, illyr. Δευάδαι· οἱ Σάτ[υρ]οιὑπ’ ‘Iλλυριῶν (Hes.);
air. dall ‘blind’, clūas-dall ‘taub’ (‘gehörblind’), cymr. corn. bret. dall ‘blind’ (über *du̯allos < *du̯l̥los aus *dhu̯l̥no-s);
got. dwals ‘einfältig’, anord. dvala f. ‘Zögerung’; ablautend as. ags. dol ‘albern, töricht’, ahd. tol, tulisc ‘töricht, unsinnig’, nhd. toll, engl. dull ‘dumm, fade, matt (auch von Farben)’, anord. dul f. ‘Verhehlen, Einbildung, Hochmut’, dylja ‘verneinen, verhehlen’ und andererseits anord. dø̄lskr (*dwōliska-) ‘töricht’; as. fardwelan st. V. ‘versäumen’, afries. dwilith ‘irrt’; ags. Partiz. gedwolen ‘verkehrt, irrig’, ahd. gitwełan ‘betäubt sein, säumen’, anord.dulinn ‘eingebildet’; Kaus. anord. dvelja ‘aufhalten, verzögern’, as. bidwellian ‘aufhalten, hindern’, ags. dwelian ‘irreführen’, ahd. *twaljan, twallen, mhd. twel(l)en ‘aufhalten, verzögern’; anord. dvǫl f. ‘Verzögerung’, ags. dwala m. ‘Verirrung’, ahd. gitwolo ‘Betörung, Ketzerei’; got. dwalmōn ‘töricht, wahnsinnig sein’, ags. dwolma, as. dwalm ‘Betäubung’, ahd. twalm ‘Betäubung, betäubender Dunst, Qualm’, anord. dylminn ‘gedankenlos, leichtsinnig’, dän. dulme ‘schlummern’.

5. n-Erw. : dhu̯en(ǝ)- ‘stieben, heftig bewegt sein; wirbelnder Rauch, Nebel, Wolke; benebelt = dunkel, auch von der Verdunkelung des Bewußtseins, dem Sterben’.
Ai. ádhvanīt ‘er erlosch, schwand’ (vom Zorn, eigentlich ‘verdunstete, zerstob’), Kaus.dhvā̆nayati ‘verdunkelt’, Partiz. dhvāntá- ‘dunkel’, n. ‘Dunkel’;
av. dvan- mit Präverbien ‘fliegen’ (apa-dvąsaiti ‘macht sich auf zum Davonfliegen’, upa-dvąsaiti ‘kommt herzugeflogen’, Kaus. us-dvąnayat̰ ‘er lasse in die Höhe fliegen’); dvąnman- n. ‘Wolke’, aipi-dvąnara- ‘wolkig, neblig’, dunman- ‘Nebel, Wolke’;
gr. θάνατος ‘Tod’, θνητός ‘sterblich’ (*dhu̯enǝtos und *dhu̯n̥̄tós), dor. θνά̄σκω ‘sterbe’, nach den Präs. auf -ίσκω umgebildet att. ἀποθνῄσκω (-θανοῦμαι, -θανεῖν), lesb. θναίσκω ds. (Schwyzer Gr. Gr. I 362, 709, 770);
lett. dvans, dvanums ‘Dunst, Dampf’, dviñga ‘Dunst, Kohlendampf’ (Mühlenbach-Endzelin I 546).

6. r-Erw.: dheu̯er- (dhu̯er-, dheur-) ‘wirbeln, stürmen, eilen; Wirbel = Schwindel, Torheit’.
Ai. (unbelegt) dhōraṇa- n. ‘Trab’, dhōrati ‘trabt’ (= sl. dur-, s. unten); vielleicht dhurā́ Adv. ‘gewaltsam’; dhāṭī ‘Überfall, nächtlicher Überfall’, wenn mind. Entw. aus *dhvārtī ‘Heranstürmen’;
vielleicht gr. ἀ-θύ̄ρω (*ἀ- = ‘in’ + *θυρι̯ω) ‘spiele, belustige mich’, ἄθυρμα ‘Spiel, Spielzeug; Schmuck, Putzsachen’ (wenn ‘spielen’ aus ‘springen’);
lit. padùrmai Adv. ‘mit Ungestüm, stürmisch’, apr. dūrai Nom. Pl. ‘scheu’;
russ. durь ‘Torheit, Albernheit, Eigensinn’, durě́tь, ‘den Verstand verlieren’, durítь ‘Possen treiben’, durák ‘Narr’, dúra ‘Närrin’, durnój ‘schlecht, häßlich, übel’, dial. ‘unvernünftig, wütend’, durníca ‘Bilsenkraut, Taumellolch’, klr. dur, dura ‘Betäubung, Taumel, Narrheit’, serb. dȗrīm, dúriti se ‘aufbrausen’ usw.;
toch. A taur, В tor ‘Staub’?

WP. I 835 ff.; WH. I 499 f., 561 f., 57 If., 865; Trautmann 62 f., Schwyzer Gr. Gr. I 686, 696, 703.

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal