Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

bochel - (bult, bultenaar)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

bochel zn. ‘bult, bultenaar’
Vnnl. boechel ‘kromme of hoge rug’ [1599; Kil.]; nnl. bochel ‘ronde verhevenheid’ [1712; WNT], ‘bultenaar’ [1729; WNT].
Afleiding van de wortel van het werkwoord → buigen (evenals → beugel).
Nfri. bogchel ‘bult’ [1816; WFT], bochel, buchel ‘bultenaar’ [1869; WFT]; ode. bugle ‘verhevenheid’; nzw. dial. buggla ‘buil’; < pgm. *bugla-. Minder zeker is het verband met ohd. buhil (nhd. Büh(e)l ‘bult, bochel, heuvel’) en met on. bóla ‘buil, bult, gezwel’ < pgm. *buhla.
Wellicht horen pgm. *bugla en *buhla bij de wortel pie. *bheu- ‘zwellen’ (IEW 98), die echter slecht geattesteerd is (zie ook → boon).
Vóór -l werden stemhebbende fricatieven stemloos en gegemineerd, zoals ook in → richel naast → regel en → schoffel bij → schuiven.

EWN: bochel zn. 'bult, bultenaar'; de vorm bochel (1712)
ANTEDATERING: een strammen bochel-Floor 'een stramme sukkel met een bochel' [1623; Van de Venne, 64]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

bochel* [bult] {boechel 1599, boechel} behoort evenals beugel bij buigen; niet in het middelnl. geregistreerd, vgl. echter oudhoogduits buhil [bult, bochel, heuvel].

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

bochel znw. m., niet mnl. overgeleverd, eerst Kiliaen noemt boechel als een hollandisme. Men kan vergelijken ode. bugle ‘verhevenheid’, zw. dial. buggla ‘buil’.

De grondvorm *bugla (met verscherping van g > ch evenals in richel) kan men plaatsen naast *bugila, waarvoor zie: beugel en dan afleiden uit het ww. buigen (FW 74). — Of men er naast mag plaatsen ohd. buhil, nhd. bühel ‘bult, bochel, heuvel’, indien men deze etymologie aanneemt, is echter onzeker; misschien mag men beide woorden *bugla en *buhla eerder verklaren als afl. van de idg. wt. *bheu ‘opzwellen’, waarvoor zie: buidel, maar zie ook: pok.

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

bochel znw. Wsch. een oud woord, ofschoon uit het mnl. niet bekend. Wellicht was ’t in de ME. speciaal in Holland gebruikelijk, vgl. Kil. “boechel. Holl. j. bult. Gibbus”. Grondvorm *ƀuʒla-, bij buigen en dus een formantische variant van beugel. Voor de verscherping van ʒ > ʒʒ voor l vgl. riche1. Vgl. nog ode. bugle “verhevenheid”, zw. dial. buggla “buil” en met h: ohd. buhil m. (nhd. büh(e)l) “bult, bochel, heuvel”. Met het ohd. ww. puchelôn “zich krommen” vgl. nnl. (oud en dial.) bochelen, gew. = “hard werken” (ospr. “zich krommen onder ’t werk”?) Mnl. bootse, botse “bult, buil” komt uit ’t Fr. (zie bootsen).

C.B. van Haeringen (1936), Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Supplement, Den Haag

bochel. Bij ohd. buhil sluit zich wsch. aan on. bôla v. ‘buil, bult, gezwel’; zie buil I Suppl.

J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

bochel m., Mnl. boechel, verscherpt uit boggel + Zw. buggla, De. bugle; waarnevens Ohd. buhil (Nhd. bühl), van buigen; z. ook pochel en buil.

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

G.J. van Wyk (2003), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Stellenbosch

1boggel b.nw., s.nw.
1. Krom, of uitsteeksel aan die rug as gevolg van 'n vergroeide ruggraat. 2. Persoon met 'n krom rug. 3. Bult, knobbel, verhewendheid.
In bet. 1 as s.nw. en in bet. 2 en 3 uit Ndl. bochel (1599 in bet. 1, 1708 in bet. 2, 1712 in bet. 3). In bet. 1 as b.nw. 'n afleiding van die s.nw. boggel. Ndl. bochel is wsk. 'n afleiding van buigen 'buig'. Eerste optekening in Afr. in bet. 1 as s.nw. en in bet. 2 in Patriotwoordeboek (1902).
D. Buchel (12de eeu as s.nw.).

Thematische woordenboeken

M. De Coster (2007), Groot scheldwoordenboek: van apenkont tot zweefteef, Antwerpen

bochel, bocheljoen: gebochelde; bultenaar. Een oude zegswijze luidt: Bocheljoen moet altijd voordansen: de persoon die het minst geschikt is, moet laten zien hoe het moet.

Je troost je met den troost, dien de Dominee aan den bocheljoen gaf, toen deze… hem vroeg, hoe hij had kunnen preêken, dat alle ding wel geschapen was, en toen hij hem antwoordde, dat hij ook welgeschapen was… voor een bocheljoen. (J. van Lennep, De Lotgevallen van Klaasje Zevenster, 1866)
Stomme bochel, je begrijpt er ook geen zak van. (Louis Ferron, De keisnijder van Fichtenwald, 1976)

J. van de Kamp en J. van der Wijk (2006), Koosjer Nederlands: Joodse woorden in de Nederlandse taal, Amsterdam; inclusief ongepubliceerde aanvullingen door de auteurs

bochel: 1) de bochel, het getal 5 in het kienspel; -s, 55; 2) bijnaam van een gehate bewaker in kamp Vught.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

bochel ‘bult’ -> Papiaments bògel (Ar.) (ouder: boggel) ‘bult’; Sranantongo bokru ‘bult; brede gesp’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

bochel* bult 1599 [Kil.]

Idioomwoordenboeken

F.A. Stoett (1923-1925), Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden, drie delen, 4e druk, Zutphen

265. Zich een bochel (of een bult) lachen,

d.w.z. uitbundig lachen, zich ziek lachen, vgl. in den zelfden zin hd. sich krank lachen wollen über etw., zeer hard lachen, zich slap lachen; eigenlijk zoo lachen dat men een bochel krijgt, doordat men zich geheel voorover buigt en de rug dus krom gaat staan. Zie Harrebomée III, LXXI en vgl. de synonieme uitdrukkingen: zich bleinen lachen (Poirters, Mask. 64), een puist, een kriek (Falkl. IV, 83; Nw. School, II, 336; Nkr. VI, 14 Dec. p. 3; IX, 6 Maart p. 5; Kokad. 47), een aap (Speenhoff VII, 70); Nkr. I, 17 Nov., p. 4Vandaar ook zich een aap schrikken (Handelsbl. 18 Aug. 1915, p. 9 k. 5)., een slingeraap (Jord. 201), een mik (rond brood) lachen (Nkr. VII, 8 Nov. p. 6); zich een hoedje lachen (Kunstl. 134); zich een meikers lachen (Haagsche Post, 1917, bl. 653 k. 3); krom vallen of zakken van de pret (Landl. 11; 251); lachen als een geit die 't schijten leert (Jord. 203); zich de kanarietjes pip lachen (Boefje, 71); het Zuidn.: zich krul lachen of lachen dat men krult, zich krom lachen (Antw. Idiot. 740; Schuermans, 305)Vgl. Everaert, 239, vs. 180: Van lachghene moetic als de cromme staen., en zich bekrullen (De Bo, 99); hd. sich schief lachen; sich kugeln vor lachen; sich einen Ast (oder Buckel) lachen; es ist zum wälzen; fr. rire comme un bossu; se donner une bosse de rire; se faire des bosses, pret hebben; rire à se tordre; eng. to double up; to laugh oneself limp.

Overige werken

Julius Pokorny (1959), Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch, Bern.

b(e)u-2, bh(e)ū̆- ‘aufblasen, schwellen’, Sprenglaut der aufgeblasenen Backe, wie auch pu-, phu s. d.; nebenherlaufende Urschöpfung kreuzt die lautgesetzliche Entwicklung, so daß z. B. germ. Formen mit pu- aus idg. bu-, aber auch aus unverschobenem idg. oder neuem pu- erklärbar sind. Aus dem Begriff der aufgeblasenen Backe entwickeln sich die Bedeutungen ‘aufschwellen, rundlich Aufgetriebenes (dann auch Eingewölbtes) verschiedenster Art’, auch ‘anschwellen machen, stopfen’ und ‘blasen, husten u. dgl.’. Ursprünglich verschieden sind die Schallwurzeln b(e)u-1 für dumpfe Schalleindrücke und bu- ‘Lippe, Kuß’.

Gr. βῦ ἐπὶ τοῦ μεγάλου ἐλέγετο· καὶ Σώφρων βύβα, ἀντὶ τοῦ μεστὰ καὶ πλήρη καὶ μεγάλα ΕΜ; vermutlich hierher auch βουνός ‘Hügel’ (dialektisch), βουνιάς ‘eine Rübenart’, βουvίζω ‘häufe’, βούνιον ‘eine Doldenpflanze’; redupl. βουβών ‘inguen, Drüsen neben der Scham, bes. in krankhaft geschwollenem Zustande’; nisl. pūa ‘blasen, atmen’.
Redupliziert wie βύβα, βουβών auch lit. bubsù, bubsė́ti ‘Blasen aufwerfen’ (von Wasseroder gärendem Teig), mnd. bubbeln ‘Blasen aufwerfen, wallen’, schwed. bobba ‘Schwulst, Finne, Insekt’, bubba ‘Laus’ und ‘Trollius europaeus’ u. dgl. (mit idg. bh oder mit durch Neuschöpfungverhinderter Lautverschiebung von b), anord. bȳfa (*bhūbhiōn-) ‘großer, klumpiger Fuß’, norw.dial. būve, būva ‘dicker, klotziger Mensch, Butzenmann’.
Mit sicherem bh-: ai. bhū́-ri-ḥ ‘reichlich, viel, gewaltig’, Komp. bhū́yas-, bhávīyas-, Superl. bhū́yišṭha-ḥ, av. būiri- ‘reichlich, völlig, vollkommen’, Komp.-Adv. baiyō ‘(mehr, zeitlich =) länger, auf länger als’, Superl. bōištǝm ‘plurimum’; arm. bavel, bovel ‘bastare’; lit. būrỹs ‘Haufe (Häuser), Menge (Schafe, Vögel, auch Regen)’, lett. bũra ‘Haufe (Volkes)’;
ohne r-Suffix: aksl. bujь (*bhou̯i̯o-) ‘wild, grausam, töricht’, russ. bújnyj ‘ungestüm, wild, üppig wachsend’; ob hierher ndd. , böje, ndl. bui ‘Bö, Windstoß, Schauer’?; gr. φόα· ἐξανθήματα ἐν τῳ̃ σώματι Hes.; mit Dehnstufe *bhōu- gr.-ion. φωΐδες, att. φῳ̃δες ‘Brandblasen’; gr. φαῖσιγξ, φαῦστιγξ ‘Brandblase, Blase’ (mit Abl. ǝu neben ōu).
Auch die Wz. bheu- ‘werden, entstehen’ ist wohl aus ‘schwellen’ entwickelt, vgl. die Bed. von ai. prábhūta-ḥ ‘reichlich, zahlreich’ (: bhávati) mit der von bhū́ri-ḥ.
Erweiterungen mit l sind vielleicht: ai. buri-ḥ, buli-ḥ (unbel.) ‘Hinterbacke, weibliche Scham’ = lit. bulìs (auch bùlė, bulė̃) ‘Hinterbacken’, gr. βυλλά· βεβυσμένα Hes., mnd.poll ‘Kopf, Spitze, Wipfel’ (*bulno-), mnd. pull, poll ‘(aufgetriebene) Hülse, Schote’, engl. pulse ‘Hülsenfrucht’; ablautend mnd. puyl ‘Sack’, puyla ‘Geschwulst’; mit bh-: got.ufbauljan, nur im Partiz. ufbaulidai ‘Aufgeblasene, Hochmütige’, ahd. paula f. ‘Blatter’, ags. bȳle, ahd. pūlla, mhd. biule ‘Beule’, anord. beyla ‘Höcker, Auswuchs’, aschwed. bolin, bulin ‘geschwollen’; air. bolach ‘Beule’ (*bhulāk-, allenfalls bhol- zu bhel- ‘schwellen’); arm. boil, Gen. Pl. bulic̣ ‘Schar, Menge, Herde’, serb. búljiti ‘die Augen hervorstrecken, glotzen’.
Dentalerweiterungen: gr. βύτανα· κόνδυλοι, ὁι δε βρύτανα Hes. (aber βυτίνη· λάγυνος ἤ ἀμίς. Tαραντινοῖ Hes., die Quelle der germ.-rom. Sippe von nhd. Bütte, lat. buttis ‘Faß’, entspricht gr. πῡτίνη ‘Korbflasche’, s. pū̆- ‘aufblasen’); hierher wohl poln. buta ‘Stolz’, bucić się ‘prahlen’.
Ai. budbuda-ḥ ‘Wasserblase, Blase’, gr. βυζόν· πυκνόν, συνετόν, γαῦρον δε καὶ μέγα Hes. (*budi̯o-, etwa ‘aufgebläht’? Doch s. unten βύζην S. 101); norw. pūte ‘Kissen’, pūta ‘dicke Frau’, schwed. puta ‘aufgebläht sein’, puta ‘Kissen’ (dial. ‘cunnus’; mit derselben Anwendung vielleicht gr. βύττος· γυναικὸς αἰδοῖον Hes.), engl. to pout ‘hervorragen, die Lippen aufstülpen, schmollen’ (‘*schwellen’), pout ‘eine Schellfischart, gadus barbatus’, ags. æle-pūte ds. (capitō, eigentlich ‘Großkopf’), ndl. puit ‘Frosch’;
mit germ. -d- (-þ-): ndd. puddig ‘angeschwollen’, ags. puduc ‘Geschwulst, Warze’, mengl. ndd. podde ‘Kröte’ und mit noch nicht geklärter Bedeutungsentwicklung ags. pudd ‘Wassergraben’, mengl. podel, engl. puddle, nhd. mdartl. Pfudel ‘Schlammpfütze’, wie auch (mit germ. t) norw. mdartl. pøyta, westf. pōt (*pauta) ‘Pfütze, Pfuhl’; als konvexe Wölbung dazu vielleicht ags.pott, afries. mnd. pot ‘Pott, Topf (anders Kluge11 unter Pott); vgl. arm. poytn, Gen. putan ‘Topf, Suppentopf, Krug’ aus *beud-n- oder *boud-n-.
Mit germ. b-: ahd. būtil, mhd. biutel ‘Beutel, Tasche’; isl. budda ‘Beutel, Geldbeutel’, ags. budda ‘Mistkäfer’, mengl. budde ‘Knospe’ und ‘Käfer’, budden ‘ausschlagen’ (‘*schwellen’), engl. bud ‘Knospe’, to bud ‘ausschlagen’, mnd. buddich ‘dick geschwollen’, nndd. budde ‘Laus, Engerling; Schreckbild’; mnd. buddelen, bod(d)elen ‘Blasen werfen, schäumen’, norw. mdartl. boda ‘brausen, brodeln, vom Wasser’; anord. bođi ‘Wellenbruch, Brandung’; mhd. butte, nhd. Hagebutte;
daneben mit germ. -tt-: mnd. botte, ndl. bot ‘Knospe’, mhd. butze ‘Klumpen, mucus; Kobold, Schreckgestalt’, nhd. Butze(n), Butz ‘Schreckgestalt; Klumpen, mucus, Schar; Kerngehäuse’, usw., ndd. butt ‘plump, stumpf, grob’, mhd. butzen ‘schwellen’;
daneben mit -t- nach langem Vokal oder Diphthong mhd. buzen ‘aufschwellen, hervorragen, vorstehen (vom Bauch, den Augen)’, ahd. bōzo ‘Flachsbündel’, mhd. bōze ‘ds.; lächerlicher Mensch, Knabe’;
vielleicht lit. budėlė̃ ‘eine Art Pilz’, slav. *bъdъla in čech. bedla ‘Blätterschwamm’, bedly Pl. ‘Schwämmchen im Munde’; aus dem Arm. hierher außer poytn (s. oben) auch ptuł, Gen. ptłoy ‘Frucht’ und ptuk, Gen. ptkan ‘grüner Zweig, Trieb’ und ‘papilla, mamilla’.
Air. buiden ‘Schar’, cymr. byddin, abret. bodin ds. hat wurzelhaftes u und gehört ebenfalls hierher.
Labialerweiterung: ags. pyffan ‘ausblasen’, engl. puff ‘pusten, blasen, aufgeblasen sein, norw. puffa, ndd. puffen.
Gutturalerweiterungen:
Lat. bucca ‘aufgeblasene, vollgestopfte Backe’; mhd. pfūchen, nhd. (p)fauchen (kann auch unverschobenes idg. p enthalten, vgl. lit. pũkšti ‘keuchen, schnaufen’); schwed. puk ‘Geschwulst, Knollen’, anord. poki m. ‘Beutel, Sack’, engl. poke ds., nhd. dial. Pfoch ‘Beutel’, ags. pohha, pocca ‘Sack, Beutel’, engl. pocket ‘Tasche’, mndd. nndd. pogge, pugge ‘Frosch, Kröte; Geschwulst am Unterleib bei Kühen und Stuten’, ags. pocc ‘Blatter’, nhd. (eigentlich ndd.) Pocke, dial.Pfoche ‘Blatter’; anord. pūki m. ‘Teufel’, ags. pūca, pūcel, engl. puck ‘Kobold’ (aus dem Germ.stainmt ir. pūca ‘Gespenst’, vielleicht auch lett. pūk’is ‘Drache’); hochstufig ndd. pōk ‘im Wuchs zurückgebliebener Mensch’, norw. mdartl. pauk ‘kleiner, schwächlicher Mensch, Knabe’ (über got. puggs ‘Beutel, Geldbeutel’, anord. pungr, ags. pung ds. und scaz-(p)fung ‘Geldbeutel’ s. jedoch Feist 385).
Mit germ. b: mengl. nengl. big (*bugja-) ‘dick, groß, aufgeblasen’; norw. mdartl. bugge ‘mächtiger Mann’, mengl. bugge (engl. bug) ‘Rotzldumpen; Kafer, Wanze; Schreckgespenst’, nhd. mdartl. bogg(e) ‘Nasenbutzer, Butzen am Obst, Schreckgespenst’. Hierher vermutlich germ. *buh- (idg. *bhuk-) in ahd. buhil ‘Bühel’, aisl. bōla f. ‘Beule, Schildbuckel’ (*buhlōn-) und *bū̆k- (idg. *bhū̆g-) in schweiz. Bücki ‘Faß’, engl. buck ‘Waschkübel’ uud aisl. būkr ‘Bauch, Leib’, ags. būc ‘Bauch, Krug’, ahd. būh, nhd. Bauch, dazu lett. bugarains ‘höckerig’, buga ‘hornlose Kuh’, budzis ‘Beule, unreifes Obst’; aber lit. baũžas ‘hornlos’, bužỹš ‘Vogelscheuche, Schreckbild’, būžỹs ‘Wanze, Laus’, búože ‘Keule, Nadelkopf’ (úo wohl aus ōu, vgl. oben S. 99 φωΐδες) können balt. ž als einzelsprachliches Formans enthalten und auf der unerweiterten Wurzel beruhen.
s-Erweiterung:
Gr. βῡνέω > (*βῡνέσω, zum ῡ s. Schwyzer Gr. Gr. I 692), βύω (*βυσω), βεβυσμένος, βυστός ‘vollstopfen’, βύστρα, βύσμα ‘Pfropf’, βύζην (βυσ-δην) ‘gedrängt, voll’; alb. mbush ‘fülle an’; mir. būas ‘Beutel, Tasche, Bauch’ (*bhousto-, vgl. aisl. beysti ‘Schinken’), anord. pūss ‘Tasche, Beutel’, isl. pose, ags. pusa, posa, ahd. pfoso ‘Beutel’; mit der ursprünglicheren Bed. ‘blasen, aufblasen, schwellen’, aschwed. pȳsa ‘schnauben’, mhd. pfūsen ‘schnauben, niesen’, sich pfūsen ‘sich aufblähen’, nhd. mdartl. pfausen, ags. pos ‘Schnupfen, Wasserfall’, engl. pose ‘Schnupfen’, mndd. pūsten ‘schnauben’, pūster ‘Blasebalg’, nhd. pusten (eigentlich ndd.) mdartl. pfausten, anord. pūstr ‘Ohrfeige’ (wie frz. soufflet zu souffler); norw. pūs ‘Geschwulst’, peysa, pūsna ‘anschwellen’, schweiz. pfūsig ‘geschwollen’, nhd. Pfausback, mit ndd. Anlaut Pausback (daneben Bausback mit germ. b-, s. unten); norw. mdartl. pusling ‘Knirps, Kobold’, schweiz. Pfosi ‘Knirps, unbeholfener, blöder Mensch’ (‘kurz und dick’); norw. pūs, pøysa ‘Schlammpfütze’, anord. pyss ds. (in Ortsnamen).
Mit germ. b (= idg. bh, z. T. vielleicht unverschobenes oder neues b): ags. bōsom (germ.*būs-mo(n)-), ahd. buosam, mhd. buosem, buosen, nhd. Busen, mhd. būs ‘Aufgeblasenheit, schwellende Fülle’, būsen ‘schwelgen’, nhd. bausen ‘zechen, schwellen’, Baus ‘abundantia, tumor, inflatio’, Bausback, Bausch ‘anschwellendes, wulstiges Kissen, ausgestopfte Brust’, mhd. būsch ‘Wulst, Bausch’, anord. busilkinna ‘pausbackiges Weib’, norw. baus ‘stolz, übermütig, heftig, hitzig’, ahd. bōsi ‘hartherzig, schlecht’, nhd. böse, mengl. bōsten, nengl. to boast ‘großsprechen, prahlen’ (‘*sich aufblähen’), nhd. beysinn ‘dick, weit und groß (von Kleidern)’, būstinn ds., aisl. beysti ‘Schinken’, nhd. mdartl. Baust ‘Wulst’, bauste(r)n ‘schwellen’, ahd. biost, nhd. Biest-milch (eigentlich ‘dicke Milch’), ags. bēost, bȳsting, engl. beastngs, biestings ds., norw. mdartl. budda (*buzdōn-) ds. (unsicherer ist, ob schwed. mdartl. buska ‘frisches, aufgärendes Bier’ und das damit als *beuza-verbundene ahd. bior, ags. bēor ‘Bier’ als das ‘Aufschäumende, Blasenwerfende’ anzureihen sei; über andere Deutungen von Bier s. Kluge11 und Weigand-Hirt).
Russ. búchnutь ‘anschwellen, quellen’, sloven, bûhnem, búhniti ‘anschwellen, sich aufblasen’, búhor ‘Wasserblase’, kasch. bucha ‘Hochmut’ (*bauṣā).
Verwandt ist wohl auch folgende Gruppe, deren Bed. ‘hervorbrausen’ aus ‘aufschwellen’ entwickelt sein kann: aisl. bysia ‘mit großer Gewalt ausströmen’; norw. mdartl. bøysa ‘hervorstürmen’; schwed. busa ‘bestürzen, hervorstürzen’; ostfries. būsen ‘gewaltsamsein, brausen, lärmen, stürmen’ (und ‘in Saus und Braus leben’, vgl. oben mhd. būsen ‘schwelgen’), būsterig ‘stürmisch’, aksl. bystrъ ‘verschlagen’, russ. býstryj ‘schnell, scharfsichtig; reißend von der Strömung’ (*bhūs-ro-).

WP. II 114 f., Trautmann 28, 39.

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal